تأثیر تمرینات مقاومتی تعلیقی بر سرعت و دامنه نوسانات مرکز فشار در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه پیام‌ نور، تهران، ایران.

2 گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 گروه ارتوپدی فنی، مرکز تحقیقات اسکلتی – عضلانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.

10.22084/rsr.2023.26267.1641

چکیده

زمینه و هدف: مالتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیماری عصبی است که می‌تواند کاهش تعادل و افزایش نوسانات بدن را به همراه داشته باشد. هدف از این مطالعه تعیین تأثیر تمرینات مقاومتی تعلیقی بر سرعت و دامنه نوسانات مرکز فشار (COP) در افراد مبتلا به MS بود.

روش‌ بررسی: تعداد 34 نفر از زنان مبتلا به MS در دامنه سنی 50-20 سال، با نمره مقیاس ناتوانی گسترش یافته کمتر از 4 به عنوان نمونه آماری انتخاب و به صورت غیر تصادفی در دو گروه کنترل (15 نفر) و تمرین (19 نفر) قرار گرفتند. از صفحه نیروی کیستلر برای بررسی دامنه و سرعت نوسانات COP و از آزمون تحلیل کواریانس در سطح اطمینان 95% (05/0>P) برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد.

یافته‌ها: در وضعیت حسی با چشمان بسته، تمرینات مقاومتی تعلیقی منجر به کاهش معناداری در جمع طول حرکت (039/0=P) و سرعت نوسانات COP (038/0=P) در صفحه قدامی - خلفی و دامنه نوسانات COP (043/0=P) در صفحه جانبی در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل شده است. در وضعیت حسی با چشمان باز تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد (05/0<P).

نتیجه‌گیری: با توجه به عدم تأثیرگذاری تمرینات مقاومتی تعلیقی، بر کاهش دامنه و سرعت نوسانات COP در وضعیت حسی با چشمان باز در افراد مبتلا به MS به نظر می‌رسد این تمرینات، مؤلفه‌های لازم برای کاهش نوسانات بدن در حالت ایستاده در افراد مبتلا به MS را نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات