تاثیر تمرینات منتخب تنفسی و پایداری مرکزی از راه دور بر کنترل قامت، خستگی و کیفیت زندگی بهبودیافتگان ترخیص شده کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 فوق تخصص بیماری‌های ریه، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

10.22084/rsr.2022.26057.1634

چکیده

زمینه و هدف: در بیماران بهبودیافته و ترخیص شده از کووید-19علائم ماندگار مختلفی مشاهده شده است که خستگی، اختلال حرکتی، مشکلات اسکلتی-عضلانی و کاهش کیفیت زندگی از مهمترین این علائم است. هدف از مطالعه، بررسی تاثیر تمرینات منتخب تنفسی و پایداری مرکزی بر کنترل قامت، خستگی و کیفیت زندگی بهبودیافتگان ترخیص شده کووید-19 بود.

روش بررسی: 30 بیمار ترخیص شده از بیمارستانهای شهر قم در این تحقیق شرکت نمودند، که به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره قرار گرفتند، در نهایت 27 نفر در دو گروه تجربی (13نفر) و شاهد (14 نفر) این پژوهش را تکمیل کردند. گروه تمرین به مدت 8 هفته تمرینات را از راه دور انجام دادند. پیش و پس از اجرای برنامه تمرینی، شاخصهای کنترل قامت، خستگی و کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای مقایسه میانگین اطلاعات پیش آزمون و پس آزمون گروه‌ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری ترکیبی، یومن ویتنی و کروسکال والیس، در سطح معناداری 05/0p< استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد، در نوسانات داخلی-خارجی مرکز فشار (047/0P=)، خستگی (‌-001/0P<)، شاخص کل کیفیت زندگی (‌001/0P<)، مولفه سلامت بدنی (‌001/0P<)، و سلامت روانی (‌001/0P<)، و همچنین زیرمقیاس‌های درد (‌001/0P<)، عملکرد بدنی (001/0P=) و محدودیت ناشی از عملکرد بدنی (007/0P=) تفاوت معناداری ین دو گروه، پیش و پس از مداخله مشاهده شد.

نتیجه‏گیری: تمرینات تنفسی و پایداری مرکزی از راه دور می‌تواند به عنوان یک روش مفید در بازتوانی علائم پساحاد به ویژه خستگی و کیفیت زندگی ترخیص شدگان بهبودیافته از بیماری کووید-19، مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات