آیا نشانگر های مرتبط با بار داخلی و خارجی تمرین و مسابقه یک عامل خطر آسیب برای بازیکنان فوتبال است؟ یک مطالعه در لیگ برتر خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی ، پردیس البرز دانشگاه تهران

2 استاد گروه آسیب های ورزشی و بیومکانیک، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه تهران

3 استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه تهران

4 استاد دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اکسترامادورا، اسپانیا

10.22084/rsr.2023.28033.1701

چکیده

زمینه و هدف: بازیکنان نخبه فوتبال برای دستیابی به بالاترین سطح عملکردی خود، متحمل فشارهای بدنی زیادی در جریان تمرین و مسابقه می شوند، که هر یک از آن ‌ها می تواند زمینه بروز آسیب و کاهش عملکرد ورزشکار شود. لذا هدف از این پژوهش بررسی امکان پیش بینی آسیب بازیکنان نخبه فوتبال مرتبط با نشانگرهای بار داخلی و خارجی تمرینی و مسابقه می باشد.

روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی هم گروهی آینده نگر و طولی می باشد. اطلاعات 41 بازیکن شاغل در لیگ برتر فوتبال کشور به صورت هدفمند و در دسترس مورد استفاده قرار گرفت. داده های مربوط به نشانگر بار داخلی از طریق مقیاس درک فشار، و داده های مربوط به نشانگرهای بار خارجی با ثبت داده ها از طریق فناوری GPS جمع آوری شد. جهت پیش‌بینی بروز آسیب از روش آماری رگرسیون لجستیک استفاده گردید.

یافته ها: نتایج نشان داد متغیرهای حداکثر سرعت، مسافت کل، مدت زمان، افزایش شتاب در ناحیه سه، کاهش شتاب در ناحیه یک و حجم کار اینتروال توانایی پیش بینی آسیب را دارند (05/0>p). در حالی که متغیرهای میانگین سرعت، کاهش شتاب در ناحیه سه، تعداد دویدن ها با سرعت بالا، سرعت با حداکثر شتاب و مقیاس درک فشار توانایی پیش بینی آسیب را ندارند (05/0<p). نتیجه گیری: در پیش بینی آسیب های بازیکنان فوتبال به یک عامل نباید بسنده کرد بلکه عوامل مختلف که با بروز آسیب ارتباط دارند مانند حداکثر سرعت، مسافت کل، افزایش و کاهش شتاب، و حجم در تمرین و مسابقه را باید در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات