کلیدواژه‌ها = تمرینات عصبی عضلانی
بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات عصبی عضلانی بر ثبات مرکزی و حس عمقی تنه زنان بسکتبالیست نخبه

دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1396، صفحه 67-74

10.22084/rsr.2017.9392.1202

انسیه سادات مهاجران؛ ناهید خوشرفتار یزدی؛ محمد رضا محمدی


تأثیر هشت هفته تمرین عصبی عضلانی بر حس عمقی مفصل مچ پای بازیکنان مرد فوتبال

دوره 3، شماره 6، مهر 1394، صفحه 49-58

مسلم صادقی ده چشمه؛ نادر رهنما؛ حسین صادقی ده چشمه؛ محمد رضا فرامرزی