کلیدواژه‌ها = فرود
فعالیت عضلات راست رانی و پهن داخلی فوتبالیست‌ها در زمان‌های مختلف آزمون شبیه‌سازی شده فوتبال حین فرود: یک کارآزمایی بالینی

دوره 11، شماره 22، بهمن 1402، صفحه 19-33

10.22084/rsr.2023.27471.1682

علی باقر نظریان؛ امیر حسین براتی؛ امیر لطافت کار؛ علی اشرف جمشیدی؛ علی عباسی


ارتباط سفتی مفصل با ریسک بروز آسیب در اجرای فرود

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 91-99

10.22084/rsr.2019.18387.1435

محمد امین محمدیان؛ حیدر صادقی؛ مهدی خالقی تازجی