فعالیت عضلات راست رانی و پهن داخلی فوتبالیست‌ها در زمان‌های مختلف آزمون شبیه‌سازی شده فوتبال حین فرود: یک کارآزمایی بالینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران .

2 دانشیار، پزشکی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران .

3 دانشیار ، حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

5 استادیار ، بیومکانیک ورزشی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران.

10.22084/rsr.2023.27471.1682

چکیده

 زمینه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی فعالیت عضلات راست رانی و پهن داخلی فوتبالیست‌ها در زمان‌های مختلف آزمون شبیه‌سازی شده فوتبال حین فرود تک پا بود.
روش بررسی: در تحقیق حاضر زمان‌بندی و فعالیت الکتریکی عضلات راست رانی و پهن داخلی ۱۵ نفر فوتبالیست (سن: ۳/۸±۲۵/۴، قد: ۳/۶±۱۷۷/۳، وزن: ۴/۶±۶۹/۸)، در ۳ زمان مختلف تستCST90 ( قبل از اجرای تست، بلافاصله بعد از پایان نیمه اول و پایان ۹۰ دقیقه)، سنجیده شد. از دستگاه الکترومایوگرافی ۱۶ کاناله جهت ثبت سیگنال‌ها در هنگام تکلیف فرود تک پا بر روی صفحه‌ی خازنی هماهنگ با دستگاه و برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای مگاوین، متلب و SPSSاستفاده شد. از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس اندازه­گیری­های تکراری) داده‌ها در سطح ۰/۰۵ مورد سنجش قرار گرفتند.
نتایج: تایج تحقیق نشان داد که زمان آغاز فعالیت عضلات، در پایان نیمه‌ی اول با تأخیر همراه بود، ولی تفاوت آن‌ها در زمان‌های مختلف معنادار نبود ( f=۲/۹۵, f=۲.۸۲،P>۰/۰۵). در ارتباط با فعالیت فیدفوروارد عضله پهن داخلی در زمان‌های مختلف تفاوت معناداری مشاهده شد( f=۴/۵۵،P≤ ۰/۰۵)، اما در مورد عضله راست رانی، تفاوت معنادار نبود ( f=۱/۶۸،P>۰/۰۵)، همچنین در ارتباط با فعالیت فیدبکی عضلات راست رانی و پهن داخلی، تفاوت معناداری مشاهده نشد( f=۲/۴۶, f=۰/۵۵،P>۰/۰۵).
نتیجه­گیری: براساس یافته­های تحقیق، خستگی بر زمان آغاز فعالیت عضلات تاثیر نداشت اما باعث تغییر در فعالیت فیدفوروارد عضله پهن داخلی فوتبالیست­ها شد. با توجه به اهمیت موضوع، بررسی جامع­تر اثرات خستگی بر عضلات راست رانی و پهن داخلی و تاثیر آن­ها بر مفصل زانو در تحقیقات طولانی­مدت پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات