توسعه مجموعه حداقل داده برای ایجاد یک روش ثبت و نظارت بر آسیب‌های ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه تربیت بدنی پردیس بین‌الملل کیش، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد انفورماتیک پزشکی، گروه علوم اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

4 دانشیار آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: برنامه‌های نظارت بر آسیب، ثبت و تحلیل دقیق داده‌ها، از عناصر اصلی برنامه‌های پیشگیری آسیب‌های ورزشی در کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شوند. هدف از این مطالعه ایجاد مجموعه حداقل داده برای ثبت طیف وسیعی از آسیب‌های ورزشی بود که به‌عنوان مبنایی برای تدوین یک روش ثبت و نظارت استاندارد بر آسیب‌های ورزشی در ایران باشد.
روش بررسی: مجموعه حداقل داده طی یک فرآیند چهار مرحله‌ای تهیه شد. 1- بررسی روشمند 2- طبقه‌بندی عناصر داده 3- اعتبارسنجی عناصر داده با استفاده از تکنیک دلفی 4- تعیین قابلیت دسترسی عناصر داده با استفاده از بحث گروهی متمرکز.
یافته‌ها: بررسی روشمند منجر به شناسایی 1905 مقاله معتبر شد که با اهداف مطالعه مرتبط بودند. از این تعداد مقاله، 15 مقاله معیارهای ورود و خروج را داشتند. متعاقباً 101 عنصر داده از این مقالات استخراج و توسط پنج متخصص، طبقه‌بندی شدند و از طریق دو دور تکنیک دلفی مورد اعتبارسنجی قرار گرفتند. در راند اول دلفی تعداد 68 عنصر داده مورد قبول قرار گرفت و در دور دوم دلفی تعداد 33 عنصر داده پیشنهادی و باقی‌مانده مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. سپس دسترسی به عناصر داده طی یک بحث گروهی متمرکز مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت 86 عنصر داده به‌عنوان حداقل مجموعه داده انتخاب شد.
نتیجه‌گیری: مجموعه حداقل داده‌ پیشنهادی می‌تواند مبنای استاندارد سازی، طبقه‌بندی و کدگزاری را در ثبت آسیبهای ورزشی فراهم کند. با توجه به اینکه تاکنون به کدگزاری آسیب‌های ورزشی در کشور توجهی نشده است تدوین این مجموعه حداقل داده می‌تواند به پژوهشگران در تدوین روش ثبت و نظارت بر آسیب‌های ورزشی ایران کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abbasi, M., Ahmadian, L., Amirian, M., Tabesh, H., & [1]Eslami, S. J. P. i. h. i. m. (2018). “The development of a minimum data set for an infertility registry”. 15 (Winter).
Ahmadian, L., Salehi, F., Padidar, S. J. B. m. i., & making, d. (2021). “International classification of external causes of injury: a study on its content coverage”. 21(1), 1-9.
Åman, M., Forssblad, M., & Henriksson-Larsén, K. (2016). “Incidence and severity of reported acute sports injuries in 35 sports using insurance registry data”. Scand J Med Sci Sports, 26(4), 451-462.
Bahr, R., Clarsen, B., Derman, W., Dvorak, J., Emery, C. A., Finch, C. F., … Chamari, K. (2020). “International Olympic Committee Consensus Statement: Methods for Recording and Reporting of Epidemiological Data on Injury and Illness in Sports 2020 (Including the STROBE Extension for Sports Injury and Illness Surveillance (STROBE-SIIS))”. Orthop J Sports Med, 8(2), 2325967120902908.
Crossway, A. K., Games, K. E., Eberman, L. E., & Fleming, N. (2017). “Orchard Sports Injury Classification System 10.1 Plus: An End-User Study”. Int J Exerc Sci, 10(2), 284-293.
Dick, R., Agel, J., & Marshall, S. W. J. J. o. a. t. (2007). “National collegiate athletic association injury surveillance system commentaries: Introduction and methods”. 42(2), 173.
Ekegren, C. L., Gabbe, B. J., & Finch, C. F. (2016). “Sports Injury Surveillance Systems: A Review of Methods and Data Quality”. Sports Med, 46(1), 49-65.
Finch, C. F., & Staines, C. (2018). “Guidance for sports injury surveillance: the 20-year influence of the Australian Sports Injury Data Dictionary”. Inj Prev, 24(5), 372-380.
Finch, C. F. J. B. J. o. S. M. (2012). “Getting sports injury prevention on to public health agendas–addressing the shortfalls in current information sources”. 46(1), 70-74.
German, R. R., Horan, J. M., Lee, L. M., Milstein, B., & Pertowski, C. A. (2001). “Updated guidelines for evaluating public health surveillance systems; recommendations from the Guidelines Working Group”.
Ghodsi, Z., Movaghar, V. R., Zafarghandi, M., Saadat, S., Mohammadzadeh, M., Fazel, M., . . . Paydar, S. J. A. o. T. R. (2017). “The minimum dataset and inclusion criteria for the national trauma registry of Iran: a qualitative study”. 6(2), 7.
Junge, A., Dvorak, J., Graf-Baumann, T., & Peterson, L. J. T. A. j. o. s. m. (2004). “Football injuries during FIFA tournaments and the Olympic Games, 1998-2001: development and implementation of an injury-reporting system”. 32(1_suppl), 80-89.
Junge, A., Engebretsen, L., Alonso, J. M., Renström, P., Mountjoy, M., Aubry, M., & Dvorak, J. (2008). “Injury surveillance in multi-sport events: the International Olympic Committee approach”. Br J Sports Med, 42(6), 413.
Kerr, Z. Y., Comstock, R. D., Dompier, T. P., & Marshall, S. W. (2018). “The First Decade of Web-Based Sports Injury Surveillance (2004-2005 Through 2013-2014): Methods of the National Collegiate Athletic Association Injury Surveillance Program and High School Reporting Information Online”. J Athl Train, 53(8), 729-737.
Kerr, Z. Y., Comstock, R. D., Dompier, T. P., & Marshall, S. W. J. J. o. a. t. (2018). “The first decade of web-based sports injury surveillance (2004–2005 through 2013–2014): methods of the National Collegiate Athletic Association Injury Surveillance Program and High School Reporting Information Online”. 53(8), 729-737.
Kerr, Z. Y., Dompier, T. P., Snook, E. M., Marshall, S. W., Klossner, D., Hainline, B., & Corlette, J. (2014). “National collegiate athletic association injury surveillance system: review of methods for 2004-2005 through 2013-2014 data collection”. J Athl Train, 49(4), 552-560.
Kerr, Z. Y., Zuckerman, S. L., Register-Mihalik, J. K., Wasserman, E. B., Valovich McLeod, T. C., Dompier, T. P., . . . Marshall, S. W. (2017). “Estimating Concussion Incidence Using Sports Injury Surveillance Systems: Complexities and Potential Pitfalls”. Neurol Clin, 35(3), 409-434.
Khodaee, M., Currie, D. W., Asif, I. M., & Comstock, R. D. (2017). “Nine-year study of US high school soccer injuries: data from a national sports injury surveillance programme”. Br J Sports Med, 51(3), 185-193.
Lthje, P., Pelkonen, J., Nurmi-Lthje, I., Salmio, K., Hinkkurinen, J., & Lundell, L. J. T. O. S. M. J. (2009). “A community based study of sport and recreation-related injuries treated in Hospital Emergency Department in Finland”. 3(1).
Mojtaba Ebrahimi, V., Alizadeh, M. H., Rajabi, R., & Minoonejad, H. (2020). “The design and implementation of sport injury surveillance system”. Br J Sports Med, 54(Suppl 1).
Orchard, J. W., Meeuwisse, W., Derman, W., Hägglund, M., Soligard, T., Schwellnus, M., & Bahr, R. J. B. J. o. S. M. (2020). “Sport Medicine Diagnostic Coding System (SMDCS) and the Orchard Sports Injury and Illness Classification System (OSIICS): revised 2020 consensus versions”. 54(7), 397-401.
Orchard, J. W., Seward, H., & Orchard, J. J. J. T. A. j. o. s. m. (2013). “Results of 2 decades of injury surveillance and public release of data in the Australian Football League”. 41(4), 734-741.
Organization, W. H. (2003). “Improving data quality: a guide for developing countries. In: Manila: WHO Regional Office for the Western Pacific”.
Pakzad-Vaezi, K., & Singhal, A. (2011). “Trends in paediatric sport- and recreation-related injuries: An injury surveillance study at the British Columbia Children's Hospital (Vancouver, British Columbia) from 1992 to 2005”. Paediatr Child Health, 16(4), 217-221.
Palmer, C. S., Davey, T. M., Mok, M. T., McClure, R. J., Farrow, N. C., Gruen, R. L., & Pollard, C. W. J. I. (2013). “Standardising trauma monitoring: the development of a minimum dataset for trauma registries in Australia and New Zealand”. 44(6), 834-841.
Parsons, J. T. P. A. T. C., & Hainline, B. M. D. (2018). “The National Collegiate Athletic Association Injury Surveillance Program at 35: More Vital Than Ever”. J Athl Train, 53(8), 727-728.
Pollack, K. M., D'Angelo, J., Green, G., Conte, S., Fealy, S., Marinak, C., . . . Curriero, F. C. (2016). “Developing and Implementing Major League Baseball's Health and Injury Tracking System”. Am J Epidemiol, 183(5), 490-496. doi:10.1093/aje/kwv348
Rae, K., Britt, H., Orchard, J., & Finch, C. (2005). “Classifying sports medicine diagnoses: a comparison of the International classification of diseases 10-Australian modification (ICD-10-AM) and the Orchard sports injury classification system (OSICS-8) ”. Br J Sports Med, 39(12), 907-911.
Rae, K., & Orchard, J. (2007). “The Orchard Sports Injury Classification System (OSICS) version 10”. Clinical Journal of Sport Medicine, 17(3), 201-204.
Reza, S., Hossein, D., Farzin, H., Kamran, S., & Robab, A. J. P. S. (2014). “A Comparative Study Of The Athlete Health Records’ Minimum Data Set In Selected Countries And Presenting A Model For Iran”. 8(2).
Yeomans, C., Kenny, I. C., Cahalan, R., Warrington, G. D., Harrison, A. J., Hayes, K., … Comyns, T. M. (2019). “The design, development, implementation and evaluation of IRISweb; A rugby-specific web-based injury surveillance system”. Physical Therapy in Sport, 35, 79.