اثر نسبت طول اندام تحتانی بر روی کینماتیک چرخه‌ی کشش- انقباض در اجرای پرش ضد‌حرکت در بین دانشجویان تربیت‌بدنی دختر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/ دانشگاه باهنر

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 عضو هیات علمی دانشگاه باهنر

چکیده

زمینه و هدف: آنتروپومتریک و چرخه کشش-انقباض، از عوامل مهم تعیین کننده عملکرد مناسب است. هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثر نسبت طول اندام تحتانی بر روی کینماتیک چرخه‌ی کشش- انقباض در اجرای پرش عمودی ضدحرکت بود.
روش‌ بررسی: تعداد 15 دانشجو با نسبت طول قد نشسته‌ی کمتر از 52 (گروه1) و تعداد 17 دانشجو با نسبت طول قد نشسته‌ی بیشتر از 55 (گروه2) بررسی شدند. پای غالب همه‌ی آزمودنی‌ها پای راست بود و همه‌ی آنها از لحاظ قدرت عضلات باز‌کننده‌ی زانو و سابقه‌ی ورزشی همسان شدند. ابتدا اندام‌های لگن، ران، ساق و مچ پا در سمت راست بدن با استفاده از مارکرهای کروی منعکس‌کننده‌ی نور شناسائی شدند. سپس با استفاده از سیستم MOTION ANALYSIS 3D با شش دوربین متغیرهای کینماتیکی پرش ضدحرکت آزمودنی‌ها اندازه‌گیری و ثبت گردید.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان دادند که سرعت انقباض اکسنتریک عضلات باز‌کننده‌ی زانو در گروه 1 و 2 به ترتیب برابر با 68/18 ± 01/127 و 77/23 ± 64/119 بود که اختلاف بین آنها معنی‌دار نبود (281/0 α =). همچنین سرعت انقباض کانسنتریک عضلات باز‌کننده‌ی زانو در گروه 1 و 2 به ترتیب برابر با 36/35 ± 37/266 و 89/26 ± 94/255 بود که اختلاف بین آنها نیز معنی‌دار نبود (280/0α =).
نتیجه‌گیری: بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که نسبت طول اندام تحتانی بر چرخه‌ی کشش- انقباض اثر چندانی ندارد و عاملی تعیین‌کننده در بکارگیری کارآمدتر چرخه‌ی کشش- انقباض نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات