کلیدواژه‌ها = حرکات اصلاحی
تأثیر تمرینات اصلاحی بر میزان درد و درجه ی نابرابری شانه

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-9

فروزان محمودی؛ منصور صاحب الزمانی؛ اسماعیل شریفیان؛ حمید شریفی