کلیدواژه‌ها = غربالگری حرکات عملکردی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر برنامه تمرینی ثبات‌بخشی پویای عصبی عضلانی بر آزمون غربالگری حرکات عملکردی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399

10.22084/rsr.2021.22688.1535

لیلی مهدیه؛ وحید ذوالکتاف؛ یاور زارعی؛ فریبا لسانی؛ مجتبی بابایی خورزوقی