نویسنده = سعید ابراهیمی کلاریجانی
تاثیر ورزش بوکس بر ساختارقامتی، تیپ بدنی و ترکیب بدنی بازیکنان حرفه ای

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 117-125

10.22084/rsr.2022.25319.1600

سعید ابراهیمی کلاریجانی؛ سیدکاظم موسوی ساداتی؛ عبدالرسول دانشجو