نویسنده = محمدرضا محمودخانی
تعداد مقالات: 1
1. نورم ویژگی های آنتروپومتریک ورزشکاران زن و مرد ایرانی دارای معلولیت

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-51

10.22084/rsr.2019.18452.1439

محمدرضا محمودخانی؛ معصومه دوستی؛ صالحه حسنی