نورم ویژگی های آنتروپومتریک ورزشکاران زن و مرد ایرانی دارای معلولیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی دانشگاه تهران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه الزهرا(س)

10.22084/rsr.2019.18452.1439

چکیده

زمینه و هدف: داده های آنتروپومتریک می تواند برای گزینش ورزشکاران مستعد، هدایت هدفمند افراد تازه وارد به سوی مناسب ترین ورزش ها، بهبود عملکرد ورزشی، استاندارد سازی تجهیزات و پیشگیری از بروز آسیب موثر باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه نورم ویژگی های آنتروپومتریک ورزشکاران دارای معلولیت ایران بود.
روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش، همه ورزشکاران دارای معلولیت حاضر در مسابقات قهرمانی کشور رشته های مختلف در سال 1397 بود. 188 ورزشکار مرد با میانگین سنی(21/12±) 23/30 و 109 ورزشکار زن با میانگین سنی(22/9±) 27/30 در پژوهش شرکت کردند. میانگین، انحراف استاندارد و دامنه نورم برای متغیرهای متتخب محاسبه شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزارSPSS18 انجام شد.
یافته ها: نورم دور بازوی استراحتی در مردان (89/4±)04/33 و در زنان (88/4±)51/28، دور بازوی منقبض مردان (94/4±)7/35 و زنان(09/5±)32/30، طول دو زائده اخرمی مردان (9/3±)11/42 و زنان(44/2±)91/27، پهنای استخوان بازو در مردان (59/0±)19/7 و در زنان (54/0±)31/6، طول بازو در مردان (35/2±)9/31 و در زنان (63/1±)31/29، طول ساعد مردان (64/1±)74/25 و زنان (86/1±)05/24، طول کف دست مردان (64/1±)67/18 و زنان(14/1±)91/17، طول دو دست باز مردان (09/8±)59/178 و زنان (53/10±)11/155، قد نشسته مردان (5±)57/91 و زنان (19/6±)04/80، قد ایستاده مردان (15/10±)25/171 و زنان (18/12±)67/155، شاخص بازویی مردان (31/4±)2/81% و زنان (82/6±)45/82% می باشد.
نتیجه گیری: یافته های این پژوهش می تواند از منظر بیومکانیکی، ارگونومیکی، عملکردی و پیشگیری از آسیب ورزشی به هدایت هدفمند افراد تازه وارد به سوی مناسب ترین ورزش های پارالمپیکی کمک نماید.
کلید واژه ها: هنجاریابی، پیکرسنجی، ورزش معلولین

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Ackland T R., Ridder J H. (2009). Chapter: 7. Applied Anatomy And Biomechanics In Sport, Ed Ackland T R. , ‎ Elliott B, ‎ Bloomfield J. US: Human Kinetics. Ed2.
Ackland TRLohman TGSundgot-Borgen JMaughan RJMeyer NLStewart ADMüller W. (2012). Current Status of Body Composition Assessment in Sport. Sports Med; 42 (3): 227-249.
Bahr R, Krosshaug T. (2005). Understanding Injury Mechanisms: A Key Component of Preventing Injuries in Sport. Br J Sports Med. 39: 324-329.
Chapman D, Fulton S, Gough C. (2010). Anthropometric and physical performance characteristics of elite male wheelchair basketball athletes. J Strength Cond Res. 24(1):1.
Dingley A, Pyne D, Burkett B. (2015). Relationships between Propulsion and Anthropometry in Paralympic Swimmers. International Journal of Sports Physiology and Performance. 10: 978-985.
Fernández-Romero J J, Suárez H V, Cancela J M. (2016). Anthropometric Analysis and [1] Performance Characteristics to Predict Selection in Young Male and Female Handball Players. The Journal of Physical Education. 22: 283-289.
Granados C, Yanci J, Badiola A, Iturricastillo A, Otero M,Olasagasti J, Bidaurrazaga I, M. Gil S.   (2015). Anthropometry and Performance in Wheelchair Basketball. Journal of Strength and Conditioning Research. 29(7):1812–182.
Haydon D.S, Pinder R.A, Grimshaw P.N, Robertson W.S. (2016). Elite wheelchair rugby: a quantitative analysis of chair configuration in Australia. Sports Eng. 19: 177–184.
Massidda M, Toselli S, Brasili P, Calò C M. (2013). Somatotype of Elite Italian Gymnasts. Coll. Antropol. 37 (3): 853–857.
Meeuwisse WH, Tyreman H, Hagel B, Emery C. (2007). A Dynamic Model of Etiology in Sport Injury: The Recursive Nature of Risk and Causation. Clin J Sport Med 17: 215–219.
Molik B, Morgulec-Adamowicz N, Kosmol A, Perkowski K, Bednarczuk G, Skowroński W,Gomez M, eat al. (2015). Game Performance Evaluation in Male Goalball Players. Journal of Human Kinetics. 48: 43-51.
Oh Y T, Burkett B, Osborough C, Formosa D, Payton C. (2013). London 2012 Paralympic swimming: passive drag and the classification system. . Br J Sports Med. 47: 838–843.
 Radu L E,  Popovici I M,  Puni A R. (2015). Comparison of Anthropometric Characteristics between Athletes and Non-Athletes.  Social and Behavioral Sciences. 191: 495-499.
Sa´Nchez-Mun˜oz C, Sanz D, Zabala M. (2007). Anthropometric Characteristics, Body Composition and Somatotype of Elite Junior Tennis Players. Br J Sports Med. 41:793–799.
Siahkouhian M, Hedayatneja M. (2010). Correlations of Anthropometric and Body Composition Variables with the Performance of Young Elite Weightlifters. Journal of Human Kinetics. 25: 125-131.
Spathis JG, Connick MJ, Beckman EM, Newcombe PA, Tweedy S. (2015). Reliability and validity of a talent identification test battery for seated and standing Paralympic throws. J Sports Sci. 33(8): 863-871
Tsolakis C. Vagenas G. (2010). Anthropometric, Physiological and Performance Characteristics of Elite and Sub‐Elite Fencers. Journal of Human Kinetics. 23: 89‐95.
Utkualp N, Ercan I. (2015). Anthropometric Measurements Usage in Medical Sciences.  Biomed Research International. 4: 1-7.
Van De  Vliet P, Broad E, Strupler M . (2011) .Chapter:10. In The Paralympic Athlete, Ed. Y.C. Vandlandewijck and W.R Thompson, UK:Wiley-Blackwell. 
Visnapuu M, Jürimäe T. (2009). Relations of Anthropometric Parameters with Scores on Basic and Specific Motor Tasks In Young Handball Players. Percept Mot Skills, 108: 670-676.
[1]. Wheelchair Basketball
2. International Wheelchair Basketball Federation
3. Block