طراحی، ساخت، روایی و پایایی دستگاه ایرانی سنجش پرش با سنسورهای اولتراسونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

3 کارشناس مهندسی مکانیک گرایش مکاترونیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

4 دانشجوی دکترای حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی پردیس البرز دانشگاه تهران

چکیده

زمینه و هدف: آزمون پرش عمودی معیاری مهم جهت بررسی توان و قدرت انفجاری، بررسی مکانیزم آسیب‌های اندام تحتانی و تخمین زمان بازگشت به ورزش پس از آسیب در ورزشکاران می‌باشد. هدف از مطالعه­ ی حاضر معرفی وسیله جدید طراحی و ساخته شده برای ثبت و آنالیز پرش عمودی به­ همراه تعیین روایی و پایایی آن می‌باشد.
روش بررسی: دستگاه جدید ساخته شده شامل سنسور مولّد امواج اولتراسوند می‌باشد و دستگاه پس از برخورد امواج اولتراسوند با سر میزان پرش را محاسبه می‌کند. از دستگاه پرش سارجنت یاگامی برای تعیین روایی وسیله­ ی جدید استفاده ‌شد. بدین­ منظور 15 ورزشکار ملی‌پوش از رشته‌های والیبال، بسکتبال، هندبال به­­­ صورت در دسترس انتخاب شدند. تمامی نمونه‌ها پنج بار پروتکل پرش عمودی را با دستگاه پرش سارجنت یاگامی و دستگاه پرش اولتراسونیک انجام دادند. برای تعیین روایی دستگاه جدید (بررسی رابطه میان دو دستگاه اندازه‌گیری) از ضریب همبستگی پیرسون و برای بررسی پایایی دستگاه پرش اولتراسونیک از ضریب همسانی درونی (ICC) استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان دادند بین اندازه‌های پرش عمودی حاصل از دستگاه‌های پرش اولتراسونیک و سارجنت یاگامی روایی بالایی وجود دارد (91/0 = r). همچنین ضریب همسانی درونی بین پنج پرش عمودی بسیار بالا (عالی) به­ دست آمد (96/0=ICC).
نتیجه­ گیری: نتایج این تحقیق نشان دادند که دستگاه پرش اولتراسونیک ساخته شده در سنجش میزان پرش عمودی وسیله‌ای پایا بوده و همچنین دارای روایی بسیار بالا نیز می­ باشد؛ لذا استفاده از این وسیله برای اندازه­ گیری دقیق و سریع میزان پرش عمودی توصیه می­ شود.

کلیدواژه‌ها