مقایسه نوع، شیوع، علل و مکانیزم آسیب های رایج در استفاده از وسایل بدنسازی پارکی با دو نشان هیگر و نیروانا در کاربران مرد جوان، میانسال و سالمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به استفاده اقشار مختلف جامعه از وسایل بدنسازی پارکی در بوستان­ های شهری و گزارش­ های مربوط به آسیب­ دیدگی­ های کاربران، هدف از انجام این تحقیق مقایسه­ ی نوع، شیوع، علل و مکانیزم آسیب­ های رایج در استفاده از وسایل بدنسازی پارکی با نشان هیگر و نیروانا در کاربران مرد جوان، میانسال و سالمند بود.
روش بررسی: از میان 35 نشان دستگاه­ های بدنسازی پارکی دو نشان هیگر و نیروانا به دلیل فراوانی و پراکندگی در سراسر شهر تهران انتخاب شدند. 100 کاربر مرد در سه گروه سنی جوان، میانسال و سالمند در این تحقیق شرکت کردند (هر نشان 50 نفر). آزمودنی­ ها دو پرسش­نامه­ ی اطلاعات فردی و شناسایی آسیب را تکمیل نمودند. از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف نرمال بودن داده­ ها بررسی و آزمون خی دو برای مقایسه­ ی برون­ گروهی در سطح معناداری 05/0 اجرا شد.
یافته­ ها: نتایج نشان داد 49% آزمودنی­ ها در اثر استفاده از این وسایل دچار آسیب شدند که پایین تنه با 3/63% بیشترین سهم آسیب را داشت. بیشترین نوع آسیب، آسیب مفصلی (33%)، استرین (30%) و اسپرین (12%)، بالاترین شیوع مربوط به زانو (5/37%) و کمر (92/22%)، عمده­ ترین علت مربوط به کشیدگی (33%) و مکانیزم اغلب آسیب­ ها اعمال نیرو بر خلاف جهت حرکت نیرو عضلانی (33%) بود. بین نتایج دو نشان تفاوت معنی­ داری مشاهده نشد.
نتیجه­ گیری نهایی: آسیب مفصلی شایع­ ترین نوع آسیب و زانو مستعدترین محل آسیب است که توجه کاربران در تمرین با این دستگاه­ ها و پیشگیری از آسیب به این نکات، توصیه می­ شود. 

کلیدواژه‌ها