تأثیر یک دوره برنامه ی تمرینی منتخب بر گشتاور زانو، عملکرد اجرا و کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه امام حسین(ع)

3 کارشناس ارشدگروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه اصفهان

چکیده

زمینه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر هشت هفته برنامه­ ی تمرینی منتخب بر اجرای عملکردی و کیفیت ‌زندگی زنان مبتلا به MS بود.
روش بررسی: در این تحقیق نیمه­ تجربی تعداد 20 بیمار زن مبتلا به MS با میانگین سنی8.81± 38 سال، سابقه­ ی بیماری 7.09± 8 سال و با EDSS کمتر از پنج از طریق همتاسازی به دو گروه کنترل (10 بیمار) و تجربی (10 بیمار) تقسیم شدند. گروه تجربی به­ مدت 8 هفته (هر هفته سه جلسه و هر جلسه به­ مدت 75 دقیقه) در برنامه­ ی تمرینی شرکت نمودند. در حالی­ که گروه کنترل برنامه­ ی ورزشی خاصی نداشتند. متغیرهای‌ تحقیق‌ شامل‌گشتاور زانو، اجرای‌ عملکردی، تعادل‌، دامنه­ ی حرکتی ‌شانه‌ وکیفیت‌ زندگی‌ آزمودنی‌ها به­ ترتیب‌ با ‌‌استفاده‌ از دستگاه‌ بایودکس، آزمون‌ مدت ‌زمان برخاستن و رفتن، فوت اسکن، گونیامتر و‌ پرسشنامه­ ی کیفیت‌ زندگی‌ ویژه­ ی بیماران MS قبل‌ و بعد از دوره‌­ی تمرینی در هر دو گروه اندازه‌گیری شد. در نهایت داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری تکراری مورد تجزیه و تحلیل ‌آماری قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج تحقیق بیانگر تفاوت معنی‌داری بین میانگین عملکرد، اوج گشتاور در خم کردن زانو و دامنه­ ی حرکتی شانه­ ی گروه‌های تجربی و کنترل بود؛در حالی‌که این تفاوت در اوج گشتاور در بازکردن زانو، میزان تعادل و کیفیت زندگی معنادار نبود (p<0/05).
نتیجه­ گیری: با توجه به یافته­ های تحقیق  حاضر به­­ نظر می­رسد از این برنامه­ ی تمرینی می­ توان در جهت بهبود اجرای عملکرد و افزایش دامنه­ ی حرکتی بیماران استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها