بررسی اثر خستگی عضلات ثبات‌دهنده مرکزی بر فاکتورهای کینماتیکی اندام فوقانی درپرتاب بالای سر: شناسایی عوامل خطرزای آسیب‌های شایع در بازیکنان سافت بال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 دکترای تخصصی بیومکانیک ورزشی، استادیار رفتارحرکتی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: آسیب‌های ناشی از استفاده مکرر از اندام فوقانی در رشته سافت بال بسیار رایج است. با توجه به اهمیت عضلات ثبات دهنده مرکزی و اثرات منفی خستگی این عضلات بر زنجیره حرکتی، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر خستگی عضلات ثبات دهنده مرکزی بر فاکتورهای کینماتیکی اندام فوقانی درپرتاب بالای سر: شناسایی عوامل خطرزای آسیب های شایع در بازیکنان سافت بال بود.

روش بررسی: تعداد 12 دختر سافت‌بالیست لیگ کشوری، بین سنین ۲۰ تا ۳۰ سال و ۱۸BMI تا ۲۵ انتخاب شدند و در قالب یک گروه پروتکل خستگی عضلات ثبات دهنده مرکزی را بین پیش آزمون و پس آزمون اجرا کردند. اطلاعات کینماتیکی اندام فوقانی از مرحله تماس پا تا لحظه رهایی توپ با استفاده از هشت دوربین با فرکانس نمونه برداری ۵۵۰ فریم در ثانیه و سیستم ثبت حرکت کوالیسیس جمع آوری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تی همبسته و ویل کاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: خستگی عضلات ثبات دهنده مرکزی باعث افزایش معنی‏داری در مقادیر زاویه ابداکشن افقی در لحظه تماس پا (۰/۰۱=P)، حداکثر زاویه چرخش خارجی شانه ((۰/۰۴=P) شد، اما هیچ تاثیر معنی‏داری بر روی زاویه ابداکشن شانه در لحظه تماس پا و لحظه رو به هدف (۰/۰۵<P) نداشت.

نتیجه‏گیری: پژوهش حاضر نشان داد که خستگی عضلات ثبات دهنده مرکزی بر فاکتورهای کینماتیکی خطرساز آسیب‏های شانه تاثیر دارد و باعث تغییر در الگوی حرکتی پرتاب در بازیکنان سافت بال می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abt, J. P., Smoliga, J. M., Brick, M. J., Jolly, J. T., Lephart, S. M., & Fu, F. H. (2007). “Relationship between cycling mechanics and core stability”. The Journal of Strength & Conditioning Research, 21(4), 1300-1304.
Bonza, J. E., Fields, S. K., Yard, E. E., & Dawn Comstock, R. (2009). “Shoulder injuries among United States high school athletes during the 2005–2006 and 2006–2007 school years”. Journal of athletic training, 44(1), 76-83.
Crockett, H. C., Gross, L. B., Wilk, K. E., Schwartz, M. L., Reed, J., OMara, J., ... & Andrews, J. R. (2002). “Osseous adaptation and range of motion at the glenohumeral joint in professional baseball pitchers”. The American journal of sports medicine, 30(1), 20-26.
Davidson, P. A., Elattrache, N. S., Jobe, C. M., & Jobe, F. W. (1995). “Rotator cuff and posterior-superior glenoid labrum injury associated with increased glenohumeral motion: a new site of impingement”. Journal of shoulder and elbow surgery, 4(5), 384-390.
Erickson, B. J., Sgori, T., Chalmers, P. N., Vignona, P., Lesniak, M., Bush-Joseph, C. A., ... & Romeo, A. A. (2016). “The impact of fatigue on baseball pitching mechanics in adolescent male pitchers”. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery, 32(5), 762-771.
Escamilla, R. F., Barrentine, S. W., Fleisig, G. S., Zheng, N., Takada, Y., Kingsley, D., & Andrews, J. R. (2007). “Pitching biomechanics as a pitcher approaches muscular fatigue during a simulated baseball game”. The American journal of sports medicine, 35(1), 23-33.
Fleisig, G. S., Barrentine, S. W., Escamilla, R. F., & Andrews, J. R. (1996). “Biomechanics of overhand throwing with implications for injuries”. Sports medicine, 21(6), 421-437.
Ghorbani R, Hadad Nejad M. (2016). “The effect of core muscle fatigue on upper limb function and scores of functional motor screening test in male athletes”, MSc dissertation, Kharazmi university, Tehran, Iran. (In Persian)
Glousman, R., Jobe, F., Tibone, J., Moynes, D., Antonelli, D., & Perry, J. (1988). “Dynamic electromyographic analysis of the throwing shoulder with glenohumeral instability”. The Journal of bone and joint surgery. American volume, 70(2), 220-226.
Gowan, I. D., Jobe, F. W., Tibone, J. E., Perry, J., & Moynes, D. R. (1987). “A comparative electromyographic analysis of the shoulder during pitching: professional versus amateur pitchers”. The American journal of sports medicine, 15(6), 586-590.
Gribble, P. A., Hertel, J., Denegar, C. R., & Buckley, W. E. (2004). “The effects of fatigue and chronic ankle instability on dynamic postural control”. Journal of athletic training, 39(4), 321.
Halbrecht, J. L., Tirman, P., & Atkin, D. (1999). “Internal impingement of the shoulder: comparison of findings between the throwing and nonthrowing shoulders of college baseball players”. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery, 15(3), 253-258.A
Hamilton, N. P. (2011). Kinesiology: Scientific basis of human motion. Brown & Benchmark.
Hill, J. L., Humphries, B., Weidner, T., & Newton, R. U. (2004). “Female collegiate windmill pitchers: influences to injury incidence”. The Journal of Strength & Conditioning Research, 18(3), 426-431.
Keeley, D. W., Hackett, T., Keirns, M., Sabick, M. B., & Torry, M. R. (2008). “A biomechanical analysis of youth pitching mechanics”. Journal of Pediatric Orthopaedics, 28(4), 452-459.
Krajnik, S., Fogarty, K. J., Yard, E. E., & Comstock, R. D. (2010). “Shoulder injuries in US high school baseball and softball athletes, 2005–2008”. Pediatrics, 125(3), 497-501.
Limpisvasti, O., ElAttrache, N. S., & Jobe, F. W. (2007). “Understanding shoulder and elbow injuries in baseball”. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 15(3), 139-147.
Mihata, T., McGarry, M. H., Kinoshita, M., & Lee, T. Q. (2010). “Excessive glenohumeral horizontal abduction as occurs during the late cocking phase of the throwing motion can be critical for internal impingement”. The American journal of sports medicine, 38(2), 369-374.
Mullaney, M. J., McHugh, M. P., Donofrio, T. M., & Nicholas, S. J. (2005). “Upper and lower extremity muscle fatigue after a baseball pitching performance”. The American journal of sports medicine, 33(1), 108-113.
Nissen, C. W., Westwell, M., Õunpuu, S., Patel, M., Tate, J. P., Pierz, K., ... & Bicos, J. (2007). “Adolescent baseball pitching technique: a detailed three-dimensional biomechanical analysis”. Medicine & Science in Sports & Exercise, 39(8), 1347-1357.
Osbahr, D. C., Cannon, D. L., & Speer, K. P. (2002). “Retroversion of the humerus in the throwing shoulder of college baseball pitchers”. The American journal of sports medicine, 30(3), 347-353.
Pletcher, E. R. (2017). The effects of consecutive softball windmill pitches on coordination patterns and variability, muscular strength, and pitching performance. (Doctoral dissertation, University of Pittsburgh).
Reimer III, R. C., & Wikstrom, E. A. (2010). “Functional fatigue of the hip and ankle musculature cause similar alterations in single leg stance postural control”. Journal of Science and Medicine in Sport, 13(1), 161-166.
Rodosky, M. W., Harner, C. D., & Fu, F. H. (1994). “The role of the long head of the biceps muscle and superior glenoid labrum in anterior stability of the shoulder”. The American journal of sports medicine, 22(1), 121-130.
Shanley, E., Rauh, M. J., Michener, L. A., & Ellenbecker, T. S. (2011). “Incidence of injuries in high school softball and baseball players”. Journal of athletic training, 46(6), 648-654.
Springer, B. K., & Pincivero, D. M. (2009). “The effects of localized muscle and whole-body fatigue on single-leg balance between healthy men and women”. Gait & posture, 30(1), 50-54.
Stodden, D. F., Langendorfer, S. J., Fleisig, G. S., & Andrews, J. R. (2006). “Kinematic constraints associated with the acquisition of overarm throwing Part II: Upper extremity actions”. Research quarterly for exercise and sport, 77(4), 428-436.
Stodden, D. F., Langendorfer, S. J., Fleisig, G. S., & Andrews, J. R. (2006). “Kinematic constraints associated with the acquisition of overarm throwing Part I: Step and trunk actions”. Research quarterly for exercise and sport, 77(4), 417-427.
Takagi, Y., Oi, T., Tanaka, H., Inui, H., Fujioka, H., Tanaka, J., ... & Nobuhara, K. (2014). “Increased horizontal shoulder abduction is associated with an increase in shoulder joint load in baseball pitching”. Journal of shoulder and elbow surgery, 23(12), 1757-1762.
Trivedi, P. (2016). Lower extremity fatigue and throwing performance. Western Illinois University.
Whiteley, R. (2007). “Baseball throwing mechanics as they relate to pathology and performance-a review”. Journal of sports science & medicine, 6(1), 1.
Zech, A., Steib, S., Hentschke, C., Eckhardt, H., & Pfeifer, K. (2012). “Effects of localized and general fatigue on static and dynamic postural control in male team handball athletes”. The Journal of Strength & Conditioning Research, 26(4), 1162-1168.