مروری بر آسیب ورزش‌های توپی در جهان: مقاله مروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسی چهارچوب علمی تحقیقات مرتبط با آسیب ورزشکاران رشته‌های توپی و همچنین انجام یک جمع‌بندی مطلوب و ارائه اطلاعات جامع‌تر و دسته‌بندی شده از مطالعات پیشین است.
روش بررسی: در این مطالعه جست‌وجو مقالات در پایگاه تخصصیSport Discus ،Scopus Google Scholar، Science Direct ،PubMed صورت پذیرفت. کلیدواژه‌های استفاده شده شامل: آسیب ورزشی، والیبال، بسکتبال، هندبال و فوتبال آمریکایی بودند.
یافته‌ها: در این مطالعه مروری نظام‌مند، مقالاتی که دارای معیارهای ورود به مطالعه بوده و همچنین به بررسی فرایند و میزان آسیب‌دیدگی در ورزشکاران رشته‌های توپی، پرداخته بودند، انتخاب شدند. بررسی‌ها نشان داد که بیشترین آسیب در رشته والیبال، بسکتبال و هندبال در ناحیه مچ پا و در رشته فوتبال آمریکایی در ناحیه اندام تحتانی به‌خصوص در زانو است. بر اساس این بررسی‌ها مشخص شد که اکثر آسیب‌های گزارش شده در هنگام مسابقه اتفاق افتاده‌اند. همچنین بیش تمرینی و ریکاوری نامناسب و خطای حریف به‌عنوان مهم‌ترین عامل ایجاد آسیب در این رشته‌ها محسوب می‌شود.
نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد که اختلافات واضحی بین شیوه گزارش تحقیقات موجود در زمینه آسیب ورزشکاران رشته‌های توپی وجود دارد که امکان جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مناسب و کاربردی را دشوار می‌کند و بنابراین، نیاز به همسان‌سازی این ویژگی‌ها در تحقیقات آتی امری ضروری و دارای اهمیت به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
Beneka, A., et al. (2009). "Injury incidence rate, severity and diagnosis in male volleyball players." Sport Sciences for Health. 5(3): 93-99.
Bere, T., et al. (2015). "Injury risk is low among world-class volleyball players: 4-year data from the FIVB Injury Surveillance System". British journal of sports medicine. 49(17): 1132-1137.
Bhat, N. and K. Balamurugan (2017). "Injuries among varsity men volleyball players." International Journal of Physical Education, Sports and Healthh 4(3): 68-71.
Coppalle, S., et al. (2019). "Relationship of pre-season training load with in-season biochemical markers, injuries and performance in professional soccer players". Frontiers in physiology: 409.
Deitch, J. R., et al. (2006). "Injury risk in professional basketball players: a comparison of Women's National Basketball Association and National Basketball Association athletes". The American journal of sports medicine. 34(7): 1077-1083.
Drakos, M. C., et al. (2010). "Injury in the National Basketball Association: a 17-year overview." Sports Health. 2(4): 284-290.
Giroto, N., et al. (2017). "Incidence and risk factors of injuries in Brazilian elite handball players: A prospective cohort study." Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 27(2): 195-202.
Giza, E. and L. J. Micheli (2005). "Soccer injuries." Epidemiology of Pediatric Sports Injuries. 49: 140-169.
Grassi, A., et al. (2020). "Epidemiology of anterior cruciate ligament injury in Italian first division soccer players." Sports Health 12(3): 279-288.
Gupta, A. S., et al. (2020). "Sex-based differences in anterior cruciate ligament injuries among United States high school soccer players: an epidemiological study." Orthopaedic journal of sports medicine 8(5): 2325967120919178.
Hall, E. C., et al. (2020). "An injury audit in high-level male youth soccer players from English, Spanish, Uruguayan and Brazilian academies." Physical Therapy in Sport 44: 53-60.
Hammes, D., et al. (2015). "Injuries of veteran football (soccer) players in Germany." Research in Sports Medicine 23(2): 215-226.
Jones, A., et al. (2019). "Epidemiology of injury in English Professional Football players: A cohort study." Physical Therapy in Sport 35: 18-22.
Juhan, T., et al. (2021). "Injury epidemiology and time lost from participation in Women’s NCAA division I indoor versus beach volleyball players." Orthopaedic journal of sports medicine 9(4): 23259671211004546.
Malliou, P., et al. (2008). "Are injury rates in female volleyball player’s age related?" Sport Sciences for Health 2(3): 113-117.
Mashimo, S., et al. (2021). "Injuries in Japanese university handball: a study among 1017 players." Research in Sports Medicine 29(5): 475-485.
Mateos Conde, J., et al. (2021). "Prospective epidemiological study of basketball injuries during one competitive season in professional and amateur Spanish basketball." The Physician and Sportsmedicine: 1-10.
McGuine, T. A., et al. (2020). "The incidence and risk factors for injuries in girl’s volleyball: a prospective study of 2072 players." Journal of athletic training.
Miranda, G., et al. (2015). "Epidemiology of volleyball related injuries in the young athlete." Int J Sports Exerc Med 1(005).
Owoeye, O. B., et al. (2020). "Epidemiology of all‐complaint injuries in youth basketball." Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 30(12): 2466-2476.
Pasanen, K., et al. (2017). "High ankle injury rate in adolescent basketball: A 3‐year prospective follow‐up study." Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 27(6): 643-649.
Piedra, A., et al. (2020). "Relationship between injury risk, workload, and rate of perceived exertion in professional women's basketball." Apunts Sports Medicine 55(206): 71-79.
Rafnsson, E. T., et al. (2019). "Injury pattern in Icelandic elite male handball players." Clinical Journal of Sport Medicine 29(3): 232-237.
Raya-González, J., et al. (2021). "Longitudinal differences in the injury profile of professional male handball players according to competitive-level." Research in Sports Medicine 29(1): 90-102.
Read, P. J., et al. (2018). "An audit of injuries in six English professional soccer academies." Journal of sports sciences 36(13): 1542-1548.
Sheikhhoseini (2021). "Sport-related injuries in Iranian basketball players: evidence from a retrospective epidemiologic study (2019–20)." The Physician and Sportsmedicine: 1-8.
Seil, R., et al. (1998). "Sports injuries in team handball." The American journal of sports medicine 26(5): 681-687.
Sola, M. and C. Gregov (2021). "Injury epidemiology in the first Croatian basketball league." Kinesiology 53(1): 162-171.
Wasser, J. G., et al. (2021). "Volleyball-related injuries in adolescent female players: an initial report." The Physician and Sportsmedicine 49(3): 323-330.
Wedderkopp, N., et al. (1997). "Injuries in young female players in European team handball." Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 7(6): 342-347.
Yang, C., et al. (2016). "Management of sport injuries with Korean medicine: a survey of Korean national volleyball team." Evidence-based complementary and alternative medicine 2016.
Zetou, E., et al. (2006). "Factors related to the incidence of injuries' appearance to volleyball players." Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 19(4): 129-134.