تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی بر درد گردن و وضعیت سر به جلو و شانه به جلو گیتاریست ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: وضعیت نشستن گیتاریست­ها در هنگام نوازندگی می­تواند سبب انقباض بیشتر عضلات گردن شده و منجر به درد در ناحیه گردن ‌شود. هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر هشت هفته تمرینات اصلاحی بر درد گردن، وضعیت سر­به­جلو و شانه­به­جلو در نوازندگان گیتار می‌باشد.
روش بررسی: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون می­باشد که تعداد ۳۳ نفر از نوازندگان گیتار (مرد) شهرستان فریدن استان اصفهان با شرایط ورود به تحقیق به‌‌صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. سپس به‌‌صورت تصادفی در دو گروه تجربی (۱۷ نفر) و کنترل (۱۶نفر) قرارگرفتند. دردگردن با پرسشنامه مقیاس اندازه‌گیری درد و ناتوانی گردن و زاویه سر­به­جلو و شانه­به­جلو  با روش عکس­برداری از نمای جانبی اندازه‌گیری شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته تمرینات اصلاحی را انجام دادند. برای بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون شاپیروویلک و آزمون F لوین و جهت بررسی تغییرات بین گروه‌ها از آزمون تحلیل واریانس برای داده­های تکراری در سطح معناداری ۰/۰۵ استفاده شد.
یافته‌ها: مقایسه داده‌های بین دو گروه تفاوت معنی­داری را در قبل و بعد از دوره تمرین در مورد مقیاس درد گردن و میزان زاویه سر­به­جلو و شانه­به­جلو در گروه تمرینات اصلاحی نسبت به گروه کنترل نشان داد (۰/۰۰۱=P)
نتیجه‌گیری: تمرینات اجراشده احتمالاً با ایجاد تعادل بین گروه­های عضلانی تأثیر مطلوبی بر کاهش درد گردن و بهبود ناهنجاری­های سر و شانه­به­جلو داشته است. بنابراین پیشنهاد می­شود این تمرینات به منظور مدیریت آسیب­های ناشی از نوازندگی و افزایش طول عمر حرفه­ای یک نوازنده در برنامه فعالیت روزانه گیتاریست­ها گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abdolahzad, M., & Daneshmandi, H. (2019). “The effect of an 8-week NASM corrective exercise program on upper crossed syndrome”. Journal of Sport Biomechanics, 5(3): 156-167. 10.32598/biomechanics.5.3.3
Alinia, N., Norasteh, A., Majlan, A., & Zarei, H. (2019). “The Effect of Selected Exercise Program on Musculoskeletal Pain of Neck and Shoulder in Violinist”. Journal of Clinical Physiotherapy Research, 4(1): 4-14. https://doi.org/10.22037/jcpr.v4i1.24187
Amini, M., & Alizadeh, M. (2021). “An Overview of the Impact of Exercise Protocols on Correcting Forward Head Abnormalities”. Journal of Paramedical Sciences & Rehabilitation, 10(3): 113-125. 10.22038/JPSR.2021.58473.2266
Andersen, J., Kaergaard, A., Frost, P., Thomsen, J., Bonde, J., Fallentin, N., Borg, V., & Mikkelsen, S. (2002). “Physical, psychosocial, and individual risk factors for neck/shoulder pain with pressure tenderness in the muscles among workers performing monotonous, repetitive work”. Spine, 27(6): 660-667. 10.1097/00007632-200203150-00017
Arshadi, R., Ghasemi, G., & Samadi, H. (2019). “Effects of an 8-week selective corrective exercises program on electromyography activity of scapular and neck muscles in persons with upper crossed syndrome: randomized controlled trial”. Physical Therapy in Sport, 37(5): 113-119. https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2019.03.008
Borstad, JD., Ludewig, PM. (2005). “The effect of long versus short pectoralis minor resting length on scapular kinematics in healthy individuals”. Journal of orthopaedic & sports physical therapy, 35(4):227-38. https://doi.org/10.2519/jospt.2005. 35.4.227
Bosi, B. (2016). “Becoming a healthier guitarist: Understanding and addressing injuries”. University of Missouri-Kansas City. Corpus ID: 78820846 
Clark, M., & Lucett, S. (2010). “NASM essentials of corrective exercise training”. Lippincott Williams & Wilkins.
Cygańska, A., Truszczyńska-Baszak, A., & Tomaszewski, P. (2020). “Impact of exercises and chair massage on musculoskeletal pain of young musicians”. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(14): 5128. https://doi.org/10.3390/ijerph17145128
Demyttenaere, K., Bruffaerts, R., Lee, S., Posada-Villa, J., Kovess, V., Angermeyer, M C., Levinson, D., Girolamo, G., Nakane, H., & Mneimneh, Z. (2007). “Mental disorders among persons with chronic back or neck pain: results from the World Mental Health Surveys”. Pain, 129(3): 332-342. https://doi.org/10.1016/j.pain.2007.01.022
Dhrithi, MA., Agrawal, PR., & Aju, K. (2013). “Prevalence of playing-related musculoskeletal disorder (PRMSD) among amateur young guitar players”. Journal of musculoskeletal research, 16(02): 133-42. https://doi.org/10.1142/S0218957713300020
 Dehdilani, M., Gol, MK., & Hashemzadeh, K. (2019). “Effects of Stretching Exercises on Upper Crossed Syndrome in Women after a Coronary Artery Bypass Graft”. Crescent Journal of Medical and Biological Sciences, 6(3): 350-4. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=776562
Kerosuo, E., Kerosuo, H., & Kanerva, L. (2000). “Self-reported health complaints among general dental practitioners, orthodontists, and office employees”. Acta Odontologica Scandinavica, 58(5): 207-212. https://doi.org/10.1080/000163500750051755
Kim, TW., An, DI., Lee, HY., Jeong, HY., Kim, DH., & Sung, YH. (2016). “Effects of elastic band exercise on subjects with rounded shoulder posture and forward head posture”. Journal of physical therapy science, 28(6): 1733-37. https://doi.org/10.1589/jpts.28.1733
Kirupa, K., Mary, SD., Nithyanisha, R., & Kumar, SN. (2020). “A Study on the Effectiveness of Scapular Retraction Exercises on Forward Head Posture”. Indian Journal of Public Health Research & Development, 11(6): 284-9. https://doi.org/10.37506/ijphrd.v11i6.9785
Maleki, M., Hesar, NG Z., & Abbasi, T. (2020). “Effects of Eight Weeks of Selected Corrective Training Program on Pain and Forward Head Posture in Females with Large Breasts”. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 9(2): 51-60. 10.22037/JRM.2019.111093.1754
Mazidi, M., Sakinepoor, A., & Letafatkar, A. (2021). “Effect of Sensorimotor Training on Proprioception, Posture and Pain in Subjects with Chronic Non-specific Neck Pain”. Rehabilitation, 7(4): 61-71. https://doi.org/10.22034/IJRN.7.4.61
Mehri, A., & Letafatkar, A. (2018). “Efficacy of corrective exercise intervention on forward head angle, pain and timing of superficial neck muscles activation during posterior-anterior perturbation in women with chronic neck pain”. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences, 40(1): 66-76
Portnoy, S., Cohen, S., & Ratzon, NZ. (2022). “Correlations between body postures and musculoskeletal pain in guitar players”. PloS one, 17(1): 262-76. https://doi.org/10.1371/journal. pone.0262207
Ris, I., Søgaard, K., Gram, B., Agerbo, K., Boyle, E., & Juul-Kristensen, B. (2016). “Does a combination of physical training, specific exercises and pain education improve health-related quality of life in patients with chronic neck pain?, A randomised control trial with a 4-month follow up”. Manual therapy, 26(3): 132-140. https://doi.org/10.1016/j. math.2016.08.004
Rojas, VEA., Pluma, AF., Pecos-Martín, D., Achalandabaso-Ochoa, A., Fernández-Matías, R., Martinez-Merinero, P., Nuñez-Nagy, S., & Gallego-Izquierdo, T. (2021). “Relationship between neuromuscular mechanosensitivity and chronic neck pain in guitarists: A cross-sectional study”. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(5): 26-73. https://doi.org/10.3390 /ijerph18052673
Roshani, S., Mahdavinejad, R., & Ghanizadehesar, N. (2018). “The effect of a NASM-based training protocol on upper cross syndrome in paraplegia spinalcord injury patients”. Journal of Ilam University of Medical Sciences, 25(6): 73-85. 10.29252/sjimu.25.6.73
Roshani, S., Rostamizalani, F., Ghanizade, N., Mohammad Ali nasab Firozjah, E., & Sokhtezari, Z. (2019). “Study of the persistence effect of two exercises controlling the scapula and corrective movements on neck pain and angle of head in males with forward head”. Journal of Ilam University of Medical Sciences, 27(1): 148-160. 10.29252/sjimu.27.1.148
Roshani, S., Yousefi, M., Sokhtezari, Z., & Khalil Khodaparast, M. (2019). “The effect of a corrective exercise program on upper crossed syndrome in a blind person”. Journal of Rehabilitation Sciences & Research, 6(3): 148-152. 10.30476/JRSR.2019. 83417.1044
Rostamizalani, F., Ahanjan, S., Rowshani, S., BagherianDehkordi, S., & Fallah, A. (2019). “Comparison of the effects of three corrective exercise methods on the quality of life and forward head of men with upper cross syndrome”. Journal of Paramedical Sciences & Rehabilitation, 8(1): 26-36. 10.22038/JPSR.2019.27480.1717
Salamat, H., Ghani Zadeh Hesar, N., Roshani, S., & Mohammad Ali Nasasb Firouzjah, E. (2020). “Comparison of the Effect of Functional Corrective Exercises and Corrective Games on Upper Cross Syndrome in 10-13 Year-Old Boys”. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 9(4): 19-31. 10.22037/JRM.2020.113088.2318
Singh, R., Jagga, V., & Kaur, S. (2021). “Effect of Combining Stretching and Strengthening Exercises of Neck Muscles in Forward Head Posture among Desk Job Operators”. Asian Journal of Orthopaedic Research, 5(1): 1-5. https://journalajorr.com/index. php/AJORR/article/view/77
Song, MJ., Kang, TW., & Kim, BR. (2021). “The effect of lower trapezius strengthening exercise using PNF on pain, range of motion, and disability in patients with chronic neck pain”. PNF and Movement, 19(1): 137-146. https://doi.org/10. 21598/JKPNFA.2021.19.1.137
Thigpen, CA., Padua, DA., Michener, LA., Guskiewicz, K., Giuliani, C., Keener, JD., & Stergiou, N. (2010). “Head and shoulder posture affect scapular mechanics and muscle activity in overhead tasks”. Journal of Electromyography and kinesiology, 20(4): 701-709. https://doi.org/10. 1016/j.jelekin.2009.12.003
Weon, JH., Oh, JS., Cynn, HS., Kim, YW., Kwon, OY., & Yi, CH. (2010). “Influence of forward head posture on scapular upward rotators during isometric shoulder flexion”. Journal of Bodywork and movement therapies, 14(4): 367-374. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2009.06.006
Wolff, A. L., & Robbins, L. (2021). “Leveraging implementation science to prevent and reduce musculoskeletal overuse injury in musicians: A proposal for the study of a conceptual framework”. Journal of Hand Therapy, 34(2): 315-322. https://doi.org/10.1016/j.jht.2021.05.008
Yoo, Wg. (2018). “Comparison of the effects of pectoralis muscles stretching exercise and scapular retraction strengthening exercise on forward shoulder”. Journal of physical therapy science, 30(4): 584-585. https://doi.org/10.1589/jpts.30.584.