طراحی، ساخت و تعیین روایی و پایایی دستگاه تعادل ستاره ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش یادگیری و کنترل حرکتی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد آموزش تربیت بدنی

چکیده

زمینه و هدف: آزمون تعادل ستاره‌ای به‌عنوان یک شاخص اصلی و حساس به خطر آسیب اندام تحتانی در جوامع مختلف شناخته شده است که می‌تواند بیشترین میزان اطلاعات در رابطه با بی‌ثباتی پا را درکوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم نماید. این آزمون به‌منظور مقایسه توانایی تعادل بین ورزش‌های مختلف، ارزیابی عملکرد فیزیکی، غربالگری اختلالات در کنترل قامت پویا در نتیجه‌ی آسیب‌های اسکلتی- عضلانی،  شناسایی ورزشکاران در معرض خطر آسیب اندام تحتانی و همچنین توانبخشی آسیب­ های ارتوپدیک در افراد سالم فعال می ­تواند استفاده شود. ابزار مورد استفاده جهت ارزیابی قبل از تولید دستگاه تعادل ستاره به چند متر نواری محدود می‌شد که چندان دقت، اعتبار و حساسیتی نداشت. لذا، هدف از پژوهش حاضر ساخت و طراحی، تعیین روایی، پایایی بین ارزیاب و پایایی درون ارزیاب آزمون تعادل ستاره­ ای بود.
 روش بررسی: جامعه آماری تحقیق حاضر را دانشجویان پسر دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران تشکیل دادند. که در این پژوهش تعداد ۱۵ نفر از آنها با میانگین سنی 84/1±۸۶/۲۱ سال، جهت تست‌گیری و بررسی روایی و پایایی دستگاه مشارکت داشتند. برای تعیین روایی همزمان دستگاه از ضریب همبستگی پیرسون و در نهایت برای تعیین پایایی دستگاه، پایایی بین ارزیاب و پایایی درون ارزیاب از آزمون آلفای کرونباخ (ضریب همبستگی درون طبقه­ ای) استفاده شد.
یافته‌ها: یافته­ های پژوهش حاضر نشان داد که دستگاه ساخته شده دارای روایی (۷۴۶/۰r=) و پایایی (۹۶۱/۰ICC=) مناسبی بود.
نتیجه‌گیری:  با استفاده از این دستگاه می­ توان به‌عنوان ابزاری معتبر با کاربری آسان و با صرف کمترین زمان به ارزیابی تعادل افراد پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Coughlan, G.F. Fullam, K., Delahunt, E., Gissane, C., & Caulfield, B. M.A (2012). comparison between performance on selected directions of the star excursion balance test and the Y balance test. Journal of athletic training, 47(4): p. 366.
Firth, Andrew D., (2016).  "Reliability and Validity of the Star Excursion Balance Test for Patients with Chronic Patellar Instability" Electronic Thesis and Dissertation Repository. Paper 4018.
Gribble, P.A. and J. Hertel, (2003). Considerations for normalizing measures of the Star Excursion Balance Test. Measurement in physical education and exercise science, 7(2): p. 89-100.
Gribble, P.A. J. Hertel, and P. Plisky. (2012). Using the Star Excursion Balance Test to assess dynamic postural control deficits and outcomes in lower extremity injury: a literature and systematic review. Journal of athletic training,. 47(3): p. 339-357.
Hamdollah, h. farhadi, m. and bashiri, m. The effect of strength training and plyometric six weeks on dynamic balance athlete male students.
 Hertel, J. S.J. Miller, and C.R. (2001). DenegarIntratester and intertester reliability during the Star Excursion Balance Tests. JSR, 9(2).
Hyong IH and Kim JH. (2014). Test of intrarater and interrater reliability for the star excursion balance test. J Phys Ther Sci, 26(8): 139-41.
Kinzey SJ and Armstrong CW. (1998). The reliability of the star-excursion test in assessing dynamic balance. J Orthop Sports Phys There, 27(5): 356-60.
Kumaresan, A. Kavithayini, T. (2011). The impact of body mass index on performance of Research in Rehabilitation Sciences 7(2): 215-224 the star excursion balance test. International Journal of pharmacetical science and health care. (2012). 2(2): p. 871-880.
Munro AG and Herrington LC. (2010). Between-session reliability of the star excursion balance test. Phys Ther Sport, 11(4): 128-32.
Norris, B. and E. Trudelle-Jackson, (2011). Hip-and thigh-muscle activation during the star excursion balance test. Journal of sport rehabilitation, 20(4): p. 428.
Olmsted L, Hertel J. (2004). Influence of foot type and orthotics on static and dynamic postural control. J Sport Rehabil; 13:54-66.
Plisky, P.J, et al. (2009). The reliability of an instrumented device for measuring components of the star excursion balance test. North American journal of sports physical therapy: NAJSPT, 4(2): p. 92.
Raji, P. Functional balance tests. Audiology, (2012). 21(4): 1-9.
Robinson, R.H. and P.A. Gribble,. (2008). Support for a reduction in the number of trials needed for the Star Excursion Balance Test. Archives of physical medicine and rehabilitation, 89(2): 364-370.
Scott-Moncrieff, L. and E. Marsden, (2009). Publicity v Privacy: Finding the Balance: When and How to Publish Reports of Mental Health Homicide ­­­Independent Investigations.Winter. Mental Health L. 128.
Shaikh, A.A. and R. Walunjkar, (2013). Association between Functional Reach Test and star excursion balance test in healthy children of 14-16 YRS. International Journal of Current Research and Review, 5(23): 01-05.