اثر 8 هفته تمرینات منتخب یوگا بر درد و ناتوانی عملکردی زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

2 استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 دانشیار دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

سابقه و هدف: کمردرد مزمن یک مشکل رو به رشد در  بسیاری از جوامع است، اما در مورد مناسب­ ترین مداخله درمانی توافقی وجود ندارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تمرینات یوگا بر شدت درد و ناتوانی عملکردی زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی بود.
مواد و روش­ ها: 30 زن مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی ( با میانگین سنی 7/4±6/36) داوطلبانه و به‌طور هدفمند تصادفی انتخاب سپس در دو گروه تجربی (14نفر) و کنترل (16نفر) قرار گرفتند. از مقیاس VAS برای ارزیابی شدت درد و از پرسشنامه‌ی ناتوانی اسوستری، آزمون استقامت عضلات تنه و مقیاس اجرایی کمر جهت ارزیابی ناتوانی عملکردی استفاده شد. گروه تجربی حرکات یوگا را 3 روز در هفته برای یک دوره 8 هفته ­ای انجام دادند. گروه کنترل هیچ برنامه تمرینی انجام ندادند. داده ­ها با آزمون­ های تحلیل کوواریانس، t مستقل و t همبسته در سطح معناداری 05/0≥p بررسی شد.
یافته­ ها: نتایج­ پژوهش حاضر نشان داد که یک دوره 8 هفته ­ای تمرینات یوگا منجر به کاهش معنادار درد، ناتوانی عملکردی و مقیاس اجرایی کمر و افزایش معنادار استقامت عضلات خم­ کننده و بازکننده تنه در گروه تجربی گردید (05/0P≤). همچنین این تغییرات بین دو گروه تفاوت معنادار داشت (05/0P≤).
نتیجه‌گیری: تمرینات یوگا موجب کاهش درد و افزایش سطح عملکردی زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Alizamani, S., Ghasemi, G., Salehi, H., & Marandi, M. (2011). The Effect of Pilates Exercise on Patients with Chronic Low Back Pain. Journal of Sport Medicine, 1(3), 37-55.
Brinzo, J. A., Crenshaw, J. T., Thomas, L., & Sapp, A. (2016). The effect of yoga on depression and pain in adult patients with chronic low back pain: a systematic review protocol. JBI Database System Rev Implement Rep, 14(1), 55-66. doi: 10.11124/jbisrir-2016-2409.
Combs, M. A., & Thorn, B. E. (2015). Yoga attitudes in chronic low back pain: Roles of catastrophizing and fear of movement. Complement Ther Clin Pract, 21(3), 160-165. doi: 10.1016/ j.ctcp. 2015.06.006.
Derakhshan-Rad, S. A. R., Ghanbari, A., Sheikhi, M., & Derakhshan- Rad, S. M. (2011). Comparison of a Performance-Based Test Results with Two Self-Reported Questionnaires in Determining the Rate of Disability in Patients with Chronic Low Back Pain. Quarterly Journal of Rehabilitation, 12(3), 8-15.
Ebrahimi, I., Shah Hosseini, G. R., Farahini, H., & Arab, A. M. (2005). Clinical Trunk Muscle Endurance Tests In Subjects With And Without Low Back Pain. Medical Journal of the Islamic Republic Of Iran, 19(2), 95-101.
Ferrari, S., Chiarotto, A., Pellizzer, M., Vanti, C., & Monticone, M. (2015). Pain Self-Efficacy and Fear of Movement are Similarly Associated with Pain Intensity and Disability in Italian Patients with Chronic Low Back Pain. Pain Pract. doi: 10.1111/papr.12397.
Fong, S. S., Tam, Y. T., Macfarlane, D. J., Ng, S. S., Bae, Y. H., Chan, E. W., & Guo, X. (2015). Core Muscle Activity during TRX Suspension Exercises with and without Kinesiology Taping in Adults with Chronic Low Back Pain: Implications for Rehabilitation. Evid Based Complement Alternat Med, 2015, 910168. doi: 10.1155/2015/910168.
Galantino, M. L., Bzdewka, T. M., Eissler-Russo, J. L., Holbrook, M. L., Mogck, E. P., Geigle, P., & Farrar, J. T. (2004). The impact of modified Hatha yoga on chronic low back pain: a pilot study. Altern Ther Health Med, 10(2), 56-59.
Groessl, E. J., Weingart, K. R., Aschbacher, K., Pada, L., & Baxi, S. (2008). Yoga for veterans with chronic low-back pain. J Altern Complement Med, 14(9), 1123-1129. doi: 10.1089/acm. 2008.0020
Hill, C. (2013). Is yoga an effective treatment in the management of patients with chronic low back pain compared with other care modalities - a systematic review. J Complement Integr Med, 10. doi: 10.1515/jcim-2012-0007
Javadian, Y., Akbari, M., Talebi, G., Taghipour-Darzi, M., & Janmohammadi, N. (2015). Influence of core stability exercise on lumbar vertebral instability in patients presented with chronic low back pain: A randomized clinical trial. Caspian J Intern Med, 6(2), 98-102.
Kelly, Z. (2009). Is Yoga an Effective Treatment for Low Back Pain: A Research Review. International Journal of Yoga Therapy, 1. 112-103,(1)9 doi: doi: 10.17761/ijyt.19.1.r810550078602214
Macedo, L. G., Maher, C. G., Latimer, J., & McAuley, J. H. (2009). Motor control exercise for persistent, nonspecific low back pain: a systematic review. Phys Ther, 89(1), 9-25. doi: 10.2522/ptj. 20080103.
Mayers, A. (2013). Introduction to Statistics and SPSS in Psychology: Pearson.
Mazloum, V., & sahebozamani, m. (2015). The effects of various exercise-based interventions on non-specific chronic low back pain: a systemic review on Persian studies. Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 11(1), 89-98.
Miyamoto, G. C., Moura, K. F., Franco, Y. R., de Oliveira, N. T., Amaral, D. D., Branco, A. N., Cabral, C. M. (2016). Effectiveness and Cost-Effectiveness of Different Weekly Frequencies of Pilates for Chronic Low Back Pain: Randomized Controlled Trial. Phys Ther, 96(3), 382-389. doi: 10.2522/ptj.20150404.
Noori, S., Ghasemi, G., Khayambashi, K., Karimi, A., Minasian, V., & Alizamani, S. (2011). Effect of exercise therapy and physiotherapy on patients with chronic low back pain. Journal of Isfahan Medical School, 29(151), 6-1150.
Posadzki, P., Ernst, E., Terry, R., & Lee, M. S. (2011). Is yoga effective for pain? A systematic review of randomized clinical trials. Complement Ther Med, 1. 287-281,(5)9 doi: 10.1016/j.ctim.2011.07.004.
Shaban, M., Rasoolzadeh, N., Mehran, A., & Moradalizadeh, F. (2006). Study of two non-pharmacological methods, progressive muscle relaxation and music, on pain relief of cancerous patients. Hayat, 12(3), 63-7.2.
Shojaedin, S. S., & Yousefpour, K. (2013). The effect of pilates exercises and kinesio taping on pain in subjects with non-specific chronic low back pain. Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 9(1), 38-28.
Shojaedin, s., & Ghasemi, F. (2014). The Effects of two methods Exercise Therapy on Military Personnel with Chronic Low Back Pain. Journal of Military Medicine, 16(1), 1-7.
Tekur, P., Singphow, C., Nagendra, H. R., & Raghuram, N. (2008), Effect of short-term intensive yoga program on pain, functional disability and spinal flexibility in chronic low back pain: a randomized control study. J Altern Complement Med, 14(6), 637-644. doi: 10.1089/acm.2007.0815.
Tilbrook, H. E., Cox, H., Hewitt, C. E., Kang'ombe, A. R., Chuang, L. H., Jayakody, S., Torgerson, D. J. (2011). Yoga for chronic low back pain: a randomized trial. Ann Intern Med, 155(9), 569-578. doi: 10.7326/0003-4819-155-9-201111010-0000.