تغییرات وضعیتی کمربند شانه زنان مبتلا به سرطان پستان در نتیجه یک برنامه تمرینی ترکیبی مقاومتی – جنبش پذیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ورزشی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

چکیده

زمینه و هدف: درمان‌های تهاجمی سرطان پستان، به‌خصوص جراحی و پرتودرمانی منجر به تغییرات منفی در وضعیت بدنی، اختلال تقارن تنه و وضعیت استاتیک زنان می­شوند. از این‌رو هدف از انجام این مطالعه ثبت و ارزیابی تأثیر برنامه تمرینی مقاومتی- جنبش‌پذیری در منزل بر تغییرات وضعیتی کمربند شانه در میان زنان پس از درمان سرطان پستان بود.
روش بررسی: این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی و شامل 40 زن 65-45 سال مبتلا به سرطان پستان بود که درمان­های جراحی، شیمی درمانی و پرتودرمانی را کامل کرده بودند. در نهایت 27 زن به‌صورت تصادفی در دو گروه شاهد و مداخله قرار گرفتند. گروه مداخله به‌مدت چهار هفته (چهار جلسه در هفته) در برنامه تمرینی مقاومتی با کش تمرین و جنبش­پذیری، با اجرا در منزل، شرکت نمودند. در طول مدت مداخله گروه شاهد هیج تغییری در میزان فعالیت روزانه خود نداشتند. وضعیت بدنی در ناحیه کمربند شانه با استفاده از روش عکس‌برداری دیجیتال، قبل و بعد از اعمال مداخله ارزیابی شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون ANCOVA (تجزیه و تحلیل کوواریانس تک متغیره) صورت پذیرفت.
یافته‌ها: به دنبال اتمام مداخله تمرینی بهبود معناداری در زاویه کایفوز پشتی و راستای استخوان کتف مشاهده شد. فاصله استخوان کتف تا ستون فقرات پس از تمرین بدون تغییر باقی ماند و انحراف راستای کمربند شانه بهبود غیرمعناداری را نشان داد.
نتیجه‌گیری: بهبود معنادار به‌دست آمده در دو متغیر کایفوز و راستای کتفی به‌دنبال برنامه تمرینی کوتاه‌مدت و در منزل، برای بیماران مبتلا به سرطان پستان، با توجه به محدودیت دسترسی به امکانات اصلاحی- درمانی می­تواند قابل توجه باشد. در عین حال با توجه به تغییرات پیشرونده وضعیت بدنی به‌دنبال درمان سرطان پستان و تغییرات اندک و غیرمعنادار برخی متغیرها به‌دنبال مداخله، ضروری است مداخله تمرینی اصلاحی برای مدت طولانی­تر و در حین یا بلافاصله پس از درمان سرطان پستان نیز استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Akoochakian, M. (2014). Structural profile and shoulder girdle function in women with breast cancer: Effect of home-based exercise program. University of Tehran, Kish International Campus. (in Persian)
American Cancer Society (2011). What is breast cancer?
Bąk, M. (2003). Efektywność ćwiczeń ruchowych w rehabilitacji kobiet po mastektomii. (Phd thesis), University of Physical Education, Poznan. Retrieved from Bak 2008, 8. 
Bąk, M. (2004). Body posture of women after mastectomy with synchronous reconstruction. Socio-Biological outcomes of mastectomy. AWF Poznań, Monografie, 359, 9-16.
Bąk, M. (2008). Body posture in the sagittal plane in post-mastectomy women, who take active part in physical rehabilitation. Physiotherapy, 16(4), 35-43.
Bąk, M., & Cieśla, S. (2009). Assessment of postural disorders in women after radical mastectomy followed by immediate breast reconstruction. Physiotherapy, 17(1), 30-37.
Barbosa, J.d.A.N., Amorim, M.H.C., Zandonade, E., & Delaprane, M.L. (2013). Evalution of body posture in women with breast cancer. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, 35(5), 215-220.
Belli, J.F.C., Chaves, T.C., De Oliveira, A.S., & Grossi, D.B. (2009). Analysis of body posture in children with mild to moderate asthma. European journal of pediatrics, 168(10), 1207-1216.
Borg, G. (1998). Borg's perceived exertion and pain scales: Human kinetics.
Campisi, J. (2005). Aging, tumor suppression and cancer: High wire-act! Mechanisms of ageing and development, 126(1), 51-58.
Canadian Cancer Society. (2012). Understanding treatment of breast cancer: A gudie for women.
Ciesla, S., & Bak, M. (2004). The influence of immediate breast reconstruction with the use of the becker prosthesis on body posture estimation at womenafter mastectomy for cancer. European Journal of Cancer Supplements, 2(3), 167-168.
Cieśla, S., & Bąk, M. (2012). The effect of breast reconstruction on maintaining a proper body posture in patients after mastectomy.
Ciesla, S., & Polom, K. (2010). The effect of immediate breast reconstruction with becker-25 prosthesis on the preservation of proper body posture in patients after mastectomy. European Journal of Surgical Oncology (EJSO), 36(7), 625-631.
Colado, J.C., Garcia-Masso, X., Triplett, T.N., Flandez, J., Borreani, S., & Tella, V. (2012). Concurrent validation of the omni-resistance exercise scale of perceived exertion with thera-band resistance bands. The Journal of Strength & Conditioning Research, 26(11), 3018-3024.
Dobosz, J., Woźniewski, M., &Malicka, I. (1999). Ocena stopnia asymetrii tułowia w płaszczyźnie czołowej u kobiet operowanych z powodu raka piersi. Fizjoterapia, 7, 52-56.
Etemad, K., Gouya, M.M., Ramezani, R., Modirian, M., Partovipoor, E., Arjmandpoor, M., . . . Moradpoor, F. (1391).Iranian annual of  national cancer registeration report 2008-2009. Ministry of Health and Medical Education, Health and Treatment Deputy.
Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, C, M., & DM., P. (2010.). Globocan 2008 v2.0, cancer incidence and mortality worldwide: Iarc cancerbase no. 10 [internet]. (pp.). Available from: http://globocan. iarc.fr, accessed on 4/11/2013: Lyon, France, International Agency for Research on Cancer.
Ferreira, E.A., Duarte, M., Maldonado, E.P., Bersanetti, A.A., & Marques, A.P. (2011). Quantitative assessment of postural alignment in young adults based on photographs of anterior, posterior, and lateral views. Journal of manipulative and physiological therapeutics, 34(6), 371-380.
Keays, K.S., Harris, S.R., Lucyshyn, J.M., &MacIntyre, D.L. (2008). Effects of pilates exercises on shoulder range of motion, pain, mood, and upper-extremity function in women living with breast cancer: A pilot study. Physical Therapy, 88(4), 494-510.
Kilbreath, S.L., Refshauge, K.M., Beith, J.M., Ward, L.C., Simpson, J.M., & Hansen, R.D. (2006). Progressive resistance training and stretching following surgery for breast cancer: Study protocol for a randomised controlled trial. BMC cancer, 6 (1),  273.
Malicka, I., Barczyk, K., Hanuszkiewicz, J., Skolimowska, B., & Woźniewski, M. (2010). Body posture of women after breast cancer treatment. Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja, 12(4), 353-361.
Mustian, K.M., Katula, J.A., & Zhao, H. (2006). A pilot study to assess the influence of tai chi chuan on functional capacity among breast cancer survivors. J Support Oncol, 4(3), 139-145.
Najafi, M., Behpoor, Naser. (2013). The effects of a selective corrective program on the scapula and shoulder joint posture in girls with rounded shoulder. Journal of Sport Science, 4(2), 31-47. (in persian).
Nouri, R. (2009). Effects of exercise training on some anthropometric, physiological factors and blood biomarkers in postmenopausal women with breast cancer. University of Guilan. (in persian).
Nouri, R., Damirchi, A., Rahmaninia, F., & Rahnam, N. (1389). Combined effect of exercise on physiological and anthropometric variables of postmenopausal women with breast cancer. Bioscience and Sports, 7, 90-77.
Rebbeck, T.R., Friebel, T., Lynch, H.T., Neuhausen, S.L., van’t Veer, L., Garber, J.E., ... Matloff, E. (2004). Bilateral prophylactic mastectomy reduces breast cancer risk in brca1 and brca2 mutation carriers: The prose study group. Journal of Clinical Oncology, 22(6), 1055-1062.
Rostkowska, E., Bak, M., & Samborski, W. (2006). Body posture in women after mastectomy and its changes as a result of rehabilitation. Adv Med Sci, 51, 287-297.
Saad, K.R., Colombo, A.S., & Amado João, S.M. (2009). Reliability and validity of the photogrammetry for scoliosis evaluation: A cross-sectional prospective study. Journal of manipulative and physiological therapeutics, 32(6), 423-430.