تأثیر برنامه ترکیبی (حرکت ‌درمانی و ماساژ) بر میزان درد و دامنه حرکتی گردن زنان میان‌سال مبتلا به سندروم درد مایوفاشیال عضله ذوزنقه فوقانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

زمینه و هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر برنامه ترکیبی حرکت درمانی و ماساژ بر میزان درد و دامنه حرکتی گردن زنان میانسال مبتلا به نقاط ماشه ای عضله ذوزنقه فوقانی بود.
روش بررسی: تعداد 30 زن میانسال که دارای درد ناشی از نقاط ماشه ای در عضله ذوزنقه فوقانی بودند به عنوان نمونه انتخاب، و به صورت تصادفی در دو گروه تمرین و کنترل قرار گرفتند. تمرینات حرکت درمانی به مدت چهار هفته انجام شد و قبل و بعد از تمرینات، شدت درد و دامنه حرکتی گردن بیماران، اندازه گیری و ثبت شد. از آزمون های t وابسته و مستقل برای بررسی اختلاف درون گروهی و بین گروهی استفاده شد (0/05<P).
یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که انجام یک دوره حرکت درمانی روی بیماران با درد ناشی از نقاط ماشه ای باعث کاهش شدت درد این بیماران شد؛ همچنین باعث افزایش معنادار دامنه حرکتی فلکشن گردن، اکستنشن گردن، لترال فلکشن گردن و روتیشن گردن شد.
نتیجه گیری: ترکیب حرکت درمانی و ماساژ کاهش معناداری در درد و افزایش معناداری در دامنه حرکتی گردن افراد مبتلا به نقاط ماشه ای عضله ذوزنقه فوقانی نشان داد.

کلیدواژه‌ها