تأثیر 8 هفته‌ای تمرینات آکادمی ملی طب ورزش آمریکا (NASM) بر اصلاح لوردوز کمری و برخی مهارت‌های زیستی-حرکتی دانشجویان دختر دارای هایپرلوردوزیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه شهرکرد

2 استادیار توانبخشی ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد

3 دانشجوی دکتری گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

چکیده

پیامد‌های ناشی از وضعیت بدنی غیر صحیح به حدی گسترده است که در ابعاد جسمی، روحی، اقتصادی، اجتماعی قابل تعمق و بررسی می‌باشد و درمان آن در سنین جوانی از هزینه‌های هنگفت درمان این ناهنجاری در آینده جلوگیری می‌کند. لذا هدف از این مطالعه تأثیر 8 هفته‌ای تمرینات (NASM) بر لوردوز کمری و برخی مهارت‌های زیستی-حرکتی دانشجویان دختر بود. در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 400 نفر از دانشجویان دختر 18 تا 22 ساله دانشگاه شهرکرد به عنوان نمونه اولیه با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و مورد غربالگری قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز از طریق خط‌کش منعطف تست دراز ونشست، تست بشین و برس، تست Yاندازه‌گیری شد. در پایان تعداد 30 نفر از دانشجویانی که دارای زاویه انحنای بیش از 30 درجه بودند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تمرینات NASMو کنترل قرار گرفتند. گروه‌های تجربی به مدت 8 هفته، هفته ای 3 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه در تمرینات شرکت کردند. اطلاعات جمع‌ آوری شده توسط روش آماری t مستقل و t وابسته مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج در کلیه متغیر‌ها تفاوت معنی‌داری را در پس‌آزمون گروه‌‌ها نشان داد ( 05/0>P). با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر، تمرینات NASM باعث کاهش در انحنای قوس کمری و بهبود مهارت‌های زیستی- حرکتی شدند. بنابراین درمانگران و متخصصان حرکات اصلاحی می‌توانند از این تمرینات به عنوان یک روش تمرینی نوین جهت اصلاح ناهنجاریهای لوردوز کمری و بهبود مهارت‌های زیستی- حرکتی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات