تأثیر یک دوره تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویا کودکان مبتلا به سندرم داون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران

2 کارشناس ارشد دانشگاه چمران اهواز

3 استاد دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران(خوارزمی)

چکیده

کودکان با نشانگان داون مشکلات فراوانی در مهارت‌های پایه‌دارند، طراحی برنامه‌های مناسب حرکتی از مهم‌ترین عوامل برای کمک به این طیف از افراد جامعه می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر یک دوره تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویا در کودکان سندرم داون بوده است. به همین منظور تعداد 30 نفر کودک مبتلا، با دامنه سنی 7-10 سال با استفاده از آزمون بهره هوشی ریون( بهره هوشی70- 30) به صورت نمونه‌های در دسترس انتخاب، و بعد از انجام پیش آزمون مربوط به تعادل ایستا (آزمون لک‌لک) و تعادل پویا (آزمون ستاره) به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل جای داده شدند. آزمودنی‌های گروه تجربی به مدت 16جلسه‌ی 45 دقیقه‌ای تمرینات ثبات مرکزی را اجرا کردند، گروه کنترل در این مدت فعالیت-های معمول روزانه را انجام دادند، در نهایت پس آزمون به عمل آمد و نتایج ثبت گردید، نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد بین میانگین باقیمانده نمرات تعادل آزمودنی‌ها بر حسب عضویت گروهی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0P<). به طوری که میزان این تأثیر برای تعادل ایستا 001/ ,P=44 /0، و پویا 001/ ,P=37 /0 در گروه تمرینات ثبات مرکزی بوده است. از آنجایی که تعادل یکی از فاکتورهای مهم آمادگی جسمانی و زندگی روزمره است با استفاده از تمرینات ثبات مرکزی می‌توان منجر به افزایش این قابلیت در کودکان کم توان ذهنی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات