مقایسه توزیع فشار کف پایی تکواندوکاران زن نخبه ومبتدی هنگام راه رفتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه خوارزمی

2 استادیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیده
هدف:هدف از این مقاله ,مقایسه توزیع فشار کف پایی ,نیروی عکس العمل عمودی زمین وسطح تماس اندام برتر وغیر برتر تکواندوکاران زن نخبه با افراد مبتدی می باشد.
روش بررسی:در این تحقیق تحلیلی مقایسه ایی 7ورزشکار نخبه و8ورزشکار مبتدی سالم نمونه های مورد بررسی را تشکیل داده اند.توزیع فشار کف پایی ونیروی عکس العمل عمودی زمین وسطح تماس نواحی مختلف کف پا با استفاده از سیستم emed مورد ارزیابی قرار گرفت.مقایسه اندام برتر وغیر برتر بین دوگروه با استفاده ار آزمون تی مستقل مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها:تفاوت معناداری در میزان سطح تماس پاشنه داخلی وخارجی وسر استخوان های کف پایی سه ,چهار .پنج در اندام غیر برتربین دو گروه مشاهده گردید اما در مقایسه پای غالب آنها تفاوتی مشاهده نگردید .در اندام برتر افراد نخبه سر استخوان های کف پایی سه,چهار وپنج ودر اندام برتر افراد مبتدی انگشت شست به عنوان نقاط پر فشار شناسایی شدند.
نتیجه گیری:به نظر می رسد انجام تمرینات رشته ورزشی تکواندو بر نحوه الگوی توزیع فشار وسطح تماس این ورزشکاران موثر بوده وباعث ایجاد تفاوت هایی در توزیع فشار وسطح تماس کف پا نسبت به افراد عادی شده است.

کلیدواژه‌ها