همکاران دفتر نشریه

دبیر اجرایی

مهندس صفانه صادقیان

مهندس کامپیوتر ( نرم افزار) کارشناس کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا

journal_tava@yahoo.com

h-index: