اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر هومن مینونژاد

آسیب شناسى ورزشى و حرکات اصلاحى دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/h.minoonejad
h.minoonejadut.ac.ir
0000-0002-5983-8102