اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر علی یلفانی

توانبخشی ورزشی استاد دانشگاه بوعلی سینا

publons.com/researcher/3142478/ali-yalfani/
ali_yalfaniyahoo.com