اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر علی یلفانی

توانبخشی ورزشی استاد دانشگاه بوعلی سینا

publons.com/researcher/3142478/ali-yalfani/
ali_yalfaniyahoo.com

مدیر مسئول

دکتر مهرداد عنبریان

بیومکانیک ورزشی استاد دانشگاه بوعلی سینا

m_anbarianyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر منصور صاحب الزمانی

ورزش درمانی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

sahebozamaniyahoo.com

دکتر فرزاد ناظم

استاد دانشگاه بوعلی سینا

farzadnazem2gmail.com

دکترحسن دانشمندی

حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی استاد دانشگاه گیلان

daneshmandi_phyahoo.com

دکتر محمد حسین علیزاده

استاد دانشگاه تهران

mhalizadeh47yahoo.com

دکتر رضا رجبی

بهداشت و طب ورزشی استاد دانشگاه تهران

rrajabi.com
rrajabiut.ac.ir

دکتر غلامعلی قاسمی

استاد دانشگاه اصفهان

gh.ghasemiyahoo.com

دکتر هومن مینونژاد

آسیب شناسى ورزشى و حرکات اصلاحى دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/h.minoonejad
h.minoonejadut.ac.ir
0000-0002-5983-8102

دکتر علی یلفانی

توانبخشی ورزشی استاد دانشگاه بوعلی سینا

ali_yalfaniyahoo.com

دکتر مهرداد عنبریان

بیومکانیک ورزشی استاد دانشگاه بوعلی سینا

anbarianbasu.ac.ir

ویراستار علمی

دکتر زهرا رئیسی

استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی درمانی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک

z_raisi13yahoo.com
0000-0002-6941-7483

کارشناس نشریه

مهندس صفانه صادقیان

مهندس کامپیوتر ( نرم افزار) کارشناس کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا

journal_tavayahoo.com