بررسی تاثیر تمرینات حس عمقی بر حس تشخیص وضعیت مفصل در زانوی ورزشکاران مبتلا به زانوی پرانتزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه

2 دکترای تربیت بدنی گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی

3 ارتوپدفنی و کارشناس ارشد تربیت بدنی گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی

چکیده

زمینه و هدف: زانو پرانتزی سبب کاهش حس عمقی مفصل زانو شده و امکان آسیب را افزایش می­دهد. هدف از انجام مطالعه­ ی حاضر تأثیر تمرینات حس عمقی بر حس تشخیص وضعیت مفصل زانوی ورزشکاران با زانو پرانتزی بوده است.
روش بررسی: در این مطالعه نیمه­ تجربی، از بین مراجعه­ کنندگان به مراکز درمانی شهر کرمانشاه، 20 مرد ورزشکار با دامنه­ ی سنی بین 30-20 سال مبتلا به زانو پرانتزی به­ صورت داوطلبانه شرکت و به­ صورت تصادفی به گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. تمرینات تقویت حس عمقی در هر دو اندام تحتانی برای افراد گروه تجربی به­ مدت 8 هفته (3 جلسه در هفته، 3 بار در روز،  هر جلسه 20 دقیقه) در مرکز درمانی انجام شد. در مرحله پیش­ آزمون و پس­ آزمون تست تشخیص وضعیت مفصل، حس عمقی زانو را در زوایای 40 و 60 درجه فلکشن زانو  به کمک تصاویر دیجیتال توسط نرم­ افزار اتوکد اندازه­ گیری و مقایسه گردید. تحلیل داده­ ها به کمک نرم­ افزار SPSS نسخه 16 با استفاده از آزمون­ های t همبسته و تحلیل واریانس یک­ طرفه و در سطح اطمینان 95 درصد (05/0 p ) انجام شد.
یافته­ ها: در گروه آزمون، خطای مطلق حس عمقی از مقدار 14/1±4/4 در ابتدای پژوهش به 80/0±9/1 در پایان تمرینات کاهش پیدا کرد. درحالی­ که در گروه کنترل، میزان خطای مطلق حس عمقی تغییر معنا­داری پیدا نکرد (05/0(p .
نتیجه­ گیری: تمرینات تقویت حس عمقی سبب کاهش خطای بازسازی مفصل زانو می­ گردد. این تمرینات در ورزشکاران مبتلا به زانوی پرانتزی سبب بهبود حس عمقی مفصل گردید.

کلیدواژه‌ها