بررسی ارتباط نمره ی کمّی تست ماتیاس با درجه انحناهای سیــنه‌ای و کمری در دانش آموزان 8 تا 13 سال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه تهران

چکیده

زمینه و هدف: شناسایی ناهنجاری­ های ستون فقرات و ارزیابی اولیه وضعیت بدنی در کودکان و نوجوانان از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی از انجام مطالعه حاضر بررسی ارتباط میان اندازه قوس‌های سینه‌ای (کایفوز) و کمری (لوردوز) و امتیاز کمّی اجزای تست ماتیاس (میزان جابه‌جایی دست‌ها، پشت و شکم) و نیز امتیاز کلی تست ماتیاس در دانش­ آموزان ابتدایی بود. روش بررسی:60 نفر از دانــش­ آموزان پسر 8 تا 13 ساله مقطع ابتدایی شهر ورامین که به صورت هدفمند و سپس تصادفی ساده انتخاب شده بودند در این مطالعه شرکت نمودند. ابتدا میزان جابجایی دست، کتف و شکم در هنگام انجام تست ماتیاس با استفاده از روش تصویر برداری و آنالیز رایانه‌ای اندازه­ گیری شد. سپس میزان انحناهای سینه­ ای و کمری با استفاده از خط کش منعطف اندازه­ گیری شد. برای بررسی ارتباط میان متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.
یافته­ ها: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در آزمودنی­ های مورد مطالعه میان امتیاز کلی تست ماتیاس (مجموع جابجایی دست، کتــف و شــکم) با درجــه قوس‌های سینه­ ای (73/0 = r، 05/0 >P) و کمری (56/0 = r، 05/0 >P) ارتباط معنی­ داری وجود دارد. اما میان میزان کمی جابجایی مؤلفه­ های دست، کتف و شکم تست ماتیاس با درجه قوس­ های کمری و سینه­ ای ارتباطی مشاهده نشد (05/0<P).
نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر، به­ نظر می‌رسد در ارزیابی وضعیت بدنی و به ویژه ستون فقرات دانش­ آموزان پسر مقطع ابتدایی با استفاده از تست ماتیاس باید به امتیاز کلی این تست توجه شود.

کلیدواژه‌ها