تأثیر 6 هفته تمرین پیلاتس بر تعادل و میزان درد افراد مبتلا به اسپرین مچ پا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

2 دانشگاه بیرجند

3 هیات علمی- دانشگاه بیرجند

چکیده

زمینه و هدف:  تقویت عضلات اندام تحتانی باعث بهبود تعادل و کاهش درد در افراد مبتلا به اسپرین مچ پا شده  و بنابراین خطر بروز اسپــرین مجدد و ناپایداری مزمــن مچ پا را کاهش می­ دهد. هدف از این پزوهش بررسی اثر 6 هفته تمرین پیلاتس بر روی تعادل و میزان درد زنان مبتلا به اسپرین مچ پا بود.
روش بررسی: 20 زن مبتلا به اسپرین مچ پا (میانگین سن 30/2 ± 87/21 سال و میانگین نمایه توده بدنی 67/2 ± 81/21 کیلوگرم بر مترمربع) به­ طور تصادفی به دو گروه تجربی (11 نفر) و کنترل (9 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی به­ مدت 6 هفته به انجام تمرینات پیلاتس (3 جلسه در هفته، هر جلسه 60 دقیقه) پرداختند. وضعیت تعادل و میزان درد در ابتدا و 48 ساعت بعد از دوره تمرین  به­ وسیله تست تعدیل شده ستاره و پرسش­نامه سنجــش درد FOAS اندازه­ گیری شد. برای تجزیه­ وتحلیل آماری، بعد از استفاده از ازمون نرمال­ سازی کولموگروف-اسمیرنوف، از آزمون t مستقل و زوجی استفاده شد (05/0>P).
یافته ها: براساس نتایج، افزایش معناداری در تعادل پویای آزمودنی­ ها (05/0>P) مشاهده شد. اما، در میزان درد، تغییرات معناداری مشاهده نشد (05/0>P).
نتیجه­ گیری: به نظر می رسد، تمرینات پیلاتس از طریق تقویت عضلات اندام تحتانی برای بهبود تعادل در افراد مبتلا به اسپرین مچ پا مؤثر است.

کلیدواژه‌ها