مقایسه تأثیر فوری و طولانی مدت کفی طبی بر هم انقباضی عضلات ساق پا در افراد دچار صافی کف پا حین راه رفتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

3 دانشجوی کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

زمینه و هدف: هدف از مطالعه حاضر مقایسه تأثیر فوری و طولانی­ مدت کفی طبی بر هم­انقباضی عضلات ساق پای افراد دچار صافی کف پا در فاز استانس راه رفتن بود.
روش بررسی: 45 نفر از دانشجویان مرد در سه گروه مساوی شامل گروه تجربی دچار صافی کف پا، گروه کنترل دچار صافی کف پا و گروه شاهد با ساختار نرمال پا جای گرفتند. در پیش آزمون، فعالیت الکترومایوگرافی عضلات درشت نئی قدامی و نازک نئی طویل هر سه گروه حین راه رفتن با پای برهنه ثبت شد. گروه تجربی، آزمایش را با کفش و کفش همراه کفی طبی نیز انجام داد. گروه تجربی مدت شش ماه از کفی طبی استفاده کرد. پس از 6 ماه هر سه گروه مجدد تست­ های پیش آزمون را تکرار کردند (پس­ آزمون). مقادیر میزان هم­ انقباضی در فازاستانس راه­ رفتن در گروه ها محاسبه و با روش آنالیز واریانس در سطح معناداری ۰۵/۰مقایسه شد.
یافته­ ها: نتایج تفاوت معناداری در مقادیر هم­ انقباضی در زیرفازهای مختلف استانس راه رفتن بین گروه ­های دچار صافی کف پا و نرمال نشان داد. میزان هم­ انقباضی عضلات ساق در کوتاه مدت و 6 ماه استفاده از کفی طبی تغییر کرد.
نتیجه‌گیری: با استناد به این نتایج می توان از مقادیر هم­ انقباضی عضلات ساق پا به­ عنوان شاخص مناسبی برای توصیف ویژگی­ های کنترلی حرکات اضافی پا استفاده کرد. همچنین استفاده از کفی با تغییر در فعالیت عضلات، قادر به تغییر مقادیر هم­ انقباضی عضلات ساق پا می­ باشد.

کلیدواژه‌ها