ارتباط دامنه حرکتی، سرعت زاویه ای، نیروی برشی و نیروی عکس العمل اندام تحتانی در ضربه سرویس پرشی در والیبالیست های مرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری بیومکانیک ورزشی. دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی

2 استاد تمام دانشگاه خوارزمی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

3 دانشجوی دکتری بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه امیرکبیر

4 کارشناس ارشد حرکت اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

زمینه و هدف: تکنیک­ های والیبال هنگام پرش­ ها و فرودها در میزان نیروی انتقالی به اندام تحتانی تأثیرگذار است و به تبع آن آسیب­پ ذیری زانو بیش تر می­شود. هدف از انجام این تحقیق ارتباط دامنه­ ی حرکتی، سرعت زاویه­ ای، نیروی برشی قدامی و نیروی عکس­ العمل اندام تحتانی در ضربه سرویس پرشی در والیبالیست­ های مرد می­ باشد.
روش بررسی: نمونه­ ی آماری این تحقیق 15 والیبالیست مرد سالم، بودند. کلیه­ ی داده­ های کینتیکی و کینماتیکی به­ دست آمده از صفحه نیرو و دوربین­ ها توسط نرم­ افزار متلب محاسبه شد. برای ارتباط دامنه حرکتی، سرعت زاویه­ ای، نیروی برشی قدامی و نیروی عکس­ العمل اندام تحتانی از شاخص‎های آماری توصیفی و از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین داده­ ها استفاده گردید.
یافته­ ها: حداکثر نیروی برشی قدامی وارد بر زانو با زاویه فلکشن زانو به مقدار 111/0 r =، با زاویه فلکشن ران به مقدار 109/0 r =، و با سرعت زاویه­ ای فلکشن زانو به مقدار 118/0 r = ، و حداکثر نیروی عکس­ العمل عمودی زمین با زاویه فلکشن زانو به مقدار 570/0 r =، با زاویه فلکشن ران به مقدار 592/0 r =، و با سرعت زاویه ای فلکشن زانو به مقدار 414/0r = ؛ همبستگی منفی دارند.
نتیجه­ گیری: ارتباط دامنه­ ی حرکتی، سرعت زاویه­ ای، نیروی برشی قدامی و نیروی عکس­ العمل اندام تحتانی در شناسایی عوامل خطرزای وارد بر زانو بسیار مهم است. توصیه می­ شود که با آموزش و استفاده از ویژگی­ های کینتیکی و کینماتیکی، شیوع آسیب­ ها را در این ورزش کاهش داد.

کلیدواژه‌ها