مقایسه اثر برنامه 11+ تعدیل شده با 11+ فیفا بر پیشگیری از آسیب‌های اندام تحتانی فوتبالیست‌های مرد جوان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران- رئیس آکادمی ملی فوتبال

4 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

5 عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

زمینه و هدف: هدف از انجام تحقیق حاضر مقایسه اثر برنامه گرم کردن 11+ تعدیل شده فیفا (برنامه گرم­کردن 11+ به همراه تمرینات تخته تعادل) با برنامه 11+ فیفا در پیشگیری از آسیب‌های اندام تحتانی فوتبالیست‌های مرد جوان بود.
روش بررسی: 104 فوتبالیست مرد جوان لیگ تهران به دو گروه 11+ تعدیل شده و 11+ فیفا تقسیم شدند. تیم­ ها به­ مدت 24 هفته برنامه‌های گرم کردن را انجام دادند. تعداد ساعات تمرین، مسابقه و آسیب­ های بازیکنان در طول مدت مطالعه ثبت شدند. برای مقایسه میزان بروز آسیب در دو گروه از آزمون Z (توزیع پواسون) استفاده شد.
یافته‌ها: میزان کل آسیب‌های بازیکنان گروه 11+ تعدیل شده به میزان 51/43 درصد کمتر از گروه 11+ فیفا بود اما این اختلاف از لحاظ آماری معنی­ دار نبود. میزان بروز آسیب­ های مچ پا در بازیکنان گروه 11+ تعدیل شده نیز به میزان 07/ 43 درصد نسبت به بازیکنان گروه 11+ کمتر بود؛ اما این اختلاف هم از لحاظ آماری معنی­ دار نبود.
نتیجه­ گیری: نتایج نشان دادند اگر چه گروه تمرینی 11+ تعدیل شده حدود 43 درصد آسیب کمتری را نسبت به گروه 11+ فیفا نشان داد، اما این میزان از لحاظ آماری معنی­ دار نبود. بنابراین به­ نظر می­رسد برای تأییـــد اثر­بخشی تمرینات 11+ تعدیل شده نیاز به تحقیــقات جامع­ تری می­ باشد.

کلیدواژه‌ها