تاثیر شش هفته برنامه توان‌بخشی ترکیبی (تحریک الکتریکی و انقباض ایزومتریک) بر میزان درد و عملکرد ورزشکاران مبتلا به استئوآرتریت زانو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، مؤسسه آموزش عالی شفق تنکابن، مازندران، ایران

3 کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم انسانی، مؤسسه آموزش عالی شفق تنکابن، مازندران، ایران

4 کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22084/rsr.2024.28411.1711

چکیده

زمینه و هدف: هدف از تحقیق حاضر مقایسه تاثیر شش هفته تحریک الکتریکی و انقباض ایزومتریک عضله چهار سر ران بر میزان درد و عملکرد ورزشکاران مرد مبتلابه استئوآرتریت زانو بود.
روش بررسی:  تعداد ۳۲ مرد فوتبالیست با حداقل ۲ سال سابقه بازی در لیگ استانی و مبتلابه استئوآرتریت خفیف تا متوسط زانو  با میانگین سنی ۵۰-۴۵ سال در این تحقیق شرکت کردند. افراد واجد شرایط به‌صورت تصادفی به ۴ گروه ۸ نفره تحریک الکتریکی،  انقباض ایزومتریک، تحریک الکتریکی+ انقباض ایزومتریک و کنترل تقسیم شدند. مداخلات در گروه‌های موردنظر به مدت شش هفته اجرا شد. شدت درد زانو طبق معیار VAS (Visual Analogue Scale) تعیین شد.  آزمون پیاده‌روی ۶ دقیقه‌ای(6MWT) ، آزمون SCD  و آزمون پیاده‌روی سریع ۱۰×۴  متر جهت سنجش عملکرد بیماران مبتلابه استئوآرتریت مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از حصول اطمینان از طبیعی بودن توزیع داده‌ها از آمار آنالیز کوواریانس برای تعیین تغییرات بین گروهی  و باوجود معناداری آزمون توکی مورداستفاده قرار گرفت.
نتایج: شش هفته تحریک الکتریکی، انقباض ایزومتریک و ترکیبی (تحریک الکتریکی و انقباض ایزومتریک) موجب کاهش معناداری در تغییرات سطوح شاخص درد (VAS) و شاخص‌های عملکردی در بیماران مبتلابه استئوآرتریت زانو در مقایسه با گروه کنترل شد (۰/۰۵>p) و تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های تجربی مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش استفاده از هر دو روش درمانی و یا ترکیب این دو جهت کاهش درد و بهبود عملکرد ورزشکاران با استئوآرتریت زانو پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات