تأثیر تمرینات ریتمیک همراه با موسیقی بر روی ترامپولین بر توانایی حرکتی و تعادل کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر: دوره پیگیری 6 ماهه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری رفتار حرکتی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار رفتار حرکتی، گروه مدیریت و رفتار حرکتی ، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

10.22084/rsr.2024.28348.1709

چکیده

زمینه و هدف: کم‌توانی ‌ذهنی اختلالی است که باعث نارسایی در کارکرد هوشی و سازشی فرد در زمینه‌های اجتماعی، عملی و مفهومی می‌شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات ریتمیک همراه با موسیقی بر روی ترامپولین بر توانایی حرکتی و تعادل کودکان کم‌توان ذهنی‌آموزش‌پذیر است.
روش‌بررسی: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. تعداد ۳۰ نفر از کودکان کم‌توان‌ذهنی‌آموزش‌پذیر 10-9 ساله به‌صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. برای سنجش مهارت‌های حرکتی ظریف و تعادل به ترتیب از آزمون‌های برونیکس-اوزرتسکی و زمان برخاستن و حرکت کردن استفاده شد. گروه تجربی تمرینات روی ترامپولین را به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه یک ساعته انجام دادند و گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکردند. پس از هشت هفته، پس‌آزمون مشابه با پیش‌آزمون و شش ماه بعد نیز آزمون یادداری انجام شد.
نتایج: نتایج تحلیل واریانس مرکب نشان داد که تمرینات ریتمیک همراه با موسیقی بر روی ترامپولین بر مهارت حرکتی ظریف و تعادل کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر تاثیر معناداری داشته، بطوری‌که 91% از تغییرات مهارت حرکتی ظریف و تعادل کودکان تحت تاثیر این نوع تمرینات بوده است. در آزمون یادداری بعد شش ماه فقط در فاکتور تعادل تفاوت معنادار بین دو گروه مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: تمرینات ریتمیک همراه با موسیقی بر روی ترامپولین در توانبخشی کودکان کم‌توان ‌ذهنی ‌آموزش‌پذیر مؤثر می‌باشد و از این روش می‌توان در توانبخشی حرکتی این کودکان در مدارس استفاده نمود.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات