تأثیر تمرینات CX-WORX بر حس عمقی و قدرت عضلات اندام تحتانی در ورزشکاران بسکتبالیست دارای نقص کنترل تنه: یک مطالعه تصادفی‌شده کنترل‌دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه فیریولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه, ارومیه، ایران

3 استادیار، گروه فیریولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

10.22084/rsr.2024.27912.1698

چکیده

زمینه و هدف: ثبات مرکزی و تقویت عضلات ثبات­دهنده مرکزی یکی از بحث­های جدید در پزشکی ورزشی می­باشد. هدف پژوهش حاضر تاثیر تمرینات  CX-WORXبه عنوان یکی از انواع تمرینات ثباتی بر حس عمقی و قدرت عضلات منتخب در بسکتبالیست­های دارای نقص تنه بود.
روش­ بررسی: ۳۰ بسکتبالیست خانم دارای نقص تنه به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و تمرینی قرار گرفتند. نقص تنه از طریق تست پرش تاک، حس عمقی زانو و مچ پا به وسیله گونیامتر، حس عمقی تنه به وسیله نرم افزار کینوویا، قدرت عضلات خم­کننده و بازکننده زانو، دورکننده و چرخش­دهنده­های خارجی ران و خم­کننده و بازکننده تنه بسکتبالیست­ها به وسیله داینامومتر ارزیابی شدند. تمرینات CX-WORXبه مدت شش هفته به وسیله گروه تمرینی انجام شد. پس از پایان تمرینات، پس آزمون به عمل آمد. جهت تحلیل داده­ها از آزمون­های تی همبسته و­ کوواریانس استفاده شد.
نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشان­دهنده تأثیر معنادار تمرینات CX-WORX بر حس عمقی تنه (۰/۰۱۴=P)، مچ پا (۰/۰۰۰=P) و زانو (۰/۰۰۰=P) و قدرت عضلات بازکننده زانو (۰/۰۰۰=P) و تنه (۰/۰۰۱=P)، دورکننده (۰/۰۰۰=P) و چرخش­دهنده­خارجی ران (۰/۰۰۰=P) آزمودنی­های گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل بود، ولی بین قدرت عضلات خم­کننده زانو بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد (۰/۰۵>P).
نتیجه­گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر، تمرینات CX-WORX سبب بهبود حس عمقی تنه، مچ پا و زانو و قدرت عضلات بازکننده زانو و تنه، دورکننده و چرخش­دهنده ­خارجی ران بسکتبالیست­های دارای نقص تنه شد. بنابرین پیشنهاد می­شود که متخصصان حوزه سلامت و حرکات اصلاحی از تمرینات CX-WORX با هدف افزایش حس عمقی و قدرت عضلات بسکتبالیست­های دارای نقص تنه استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات