تاثیر کینزیوتیپ بر حس عمقی و مکانیک فرود فوتبالیست های با ریسک بالای آسیب رباط صلیبی قدامی: یک مطالعه تصادفی‌شده کنترل‌دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ارومیه، ایران.

2 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

10.22084/rsr.2023.27483.1683

چکیده

زمینه و هدف: آسیب رباط صلیبی قدامی یک آسیب شایع در فوتبال است که مکانیسم آن بیشتر فرود بعد از هد زدن است و باعث اختلال در حس عمقی، عملکرد زانو و ایجاد آسیب های ثانویه می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر کینزیوتیپ بر حس عمقی و مکانیک فرود در فوتبالیست های با ریسک بالای آسیب رباط صلیبی قدامی بود.

روش بررسی: ۳۰ فوتبالیست مرد با ریسک بالای آسیب رباط صلیبی قدامی با میانگین سن ۲/۴۶± ۲۱/۷۶ سال، هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. حس عمقی با گونیامتر و مکانیک فرود با استفاده از آزمون LESS در هر دو گروه ارزیابی شد. سپس برای گروه تجربی، در ناحیه زانو، کینزیوتیپ اعمال شد و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند و مجددا حس عمقی و مکانیک فرود در هر دو گروه بررسی شد. جهت بررسی تاثیر درون گروهی از آزمون های تی همبسته و ویلکاکسون استفاده شد. و از آزمون تحلیل کوواریانس و یومن ویتنی جهت بررسی تاثیر برون گروهی استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه ۲۴ تحلیل گردید.

نتایج: نتایج نشان داد پس از اعمال کینزیوتیپ تفاوت معنی داری در متغیرهای حس عمقی (p=۰/۰۰۲) و مکانیک فرود (p=۰/۰۰۴) وجود دارد.

نتیجه گیری: اعمال کینزیوتیپ می تواند با بهبود مکانیک فرود و حس عمقی در کاهش خطر ایجاد آسیب غیربرخوردی در افراد با ریسک بالای آسیب رباط صلیبی قدامی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات