تأثیر هشت هفته تمرینات خود اصلاحی– عملکردی بر اسکولیوز غیرساختاری و تقارن زوایای فوقانی و تحتانی کتف های بازیکنان نخبه تنیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان حرکات اصلاحی و آسیب های ورزشی. دانشکده تربیت بدنی. دانشگاه پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه شهیدبهشتی

4 تربیت بدنی و علوم ورزشی، پردیس بین الملل کیش، دانشگاه تهران، جزیره کیش، ایران

10.22084/rsr.2020.21274.1494

چکیده

زمینه و هدف: ناهنجاری اسکولیوزیس انحنای جانبی ستون فقرات همراه با چرخش مهر ه ها است و مهمترین علت عدم تقارن تنه می باشد. هدف از پژوهش حاضر مطالعه تأثیر تمرینات خود اصلاحی- عملکردی بر بهبود راستای ایستای ستون فقرات و تقارن زوایای فوقانی و تحتانی کتف های بازیکنان تنیس مبتلا به اسکولیوزیس غیرساختاری بود.
روش بررسی: 30 بازیکن نخبه تنیس در این تحقیق نیمه تجربی دارای اسکولیوزیس غیر ساختاری بامیانگین سن(2/82± 18/12)، میانگین وزن(7/93 ± 65 )، قد(9/31 ± 174/33) بطور تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت هشت هفته در برنامه تمرینی شرکت کردند. از روش فتوگرامتری برای تعیین درجۀ اسکولیوز و درجۀ انحراف زوایای فوقانی و تحتانی کتف ها استفاده شد.
یافته ها: نتایج توسط روش های آماری تی مستقل و زوجی بین پیش آزمون و پس آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون تی زوجی پس از هشت هفته تمرینات تفاوت معنی داری را در متغیر انحنای جانبی ستون فقرات و تقارن زوایای فوقانی و تحتانی کتف ها نشان داد. (05/0≤ p ) میزان اندازه اثر تمرینات براساس شاخص استاندارد آماره ی مجذور اتا در گروه آزمایش به ترتیب (84/ ، 73/0، 81/0 ) اندازه اثر مطلوب را نشان داد.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات طراحی شده بر اساس تمرینات تنیس می تواند بر راستای ستون فقرات آزمودنی های دارای اسکولیوز غیر ساختاری موثر باشد. این تمرینات جهت اصلاح اسکولیوز و عدم تقارن زوایای فوقانی و تحتانی کتف ها پیشنهاد می گردد

کلیدواژه‌ها

موضوعات