طراحی و اجرای سیستم نظارت بر آسیب های ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

طب ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران - تهران ایران

10.22084/rsr.2019.18673.1442

چکیده

مقدمه: بروز آسیب های ورزشی در پی مشارکت در فعالیتهای ورزشی امری اجتناب ناپذیر است. استفاده از سیستمهای نظارت بر آسیبهای ورزشی یکی از ابزار مناسب ثبت آسیب می باشد. هدف از مطالعه حاضر طراحی و اجرای یک سیستم نظارت بر آسیبهای ورزشی بود.
روش تحقیق: پس از طراحی نرم افزار، جمع آوری اطلاعات مطابق با مدل نظارت بر آسیبهای ورزشی سازماندهی و بصورت آزمایشی اجرا شد. مهندسین نرم افزاری فرم ثبت آسیب ورزشی را در قالب نرم افزارتحت وب و تلفن همراه هوشمند طراحی کردند. پزشکیاران جهت کار با نرم افزار و آشنایی با تعاریف آسیب آموزش دیدند. در اجرای آزمایشی در استان البرز، پزشکیاران در مدت 6 ماه آسیبهای ورزشکاران رشته های فوتبال، والیبال، هندبال، تکواندو و کشتی را از طریق حساب کاربری شخصی خود در سیستم ثبت و گزارش کردند.
نتایج: در اجرای آزمایشی سیستم در استان البرز تعداد 81 آسیب ورزشی گزارش شد. نرخ بروز آسیب 1/39 آسیب در 1000 ورزشکار بیمه شده محاسبه شد. کوفتگی و ضربدیدگی(37 %)، بیشترین شیوع آسیب را داشت. انگشتان دست(18/5%) و زانو(17/2%)، شایع ترین مواضع بدنی آسیب بودند.
بحث و نتیجه گیری: ثبت آسیبهای ورزشی بصورت جامع با رویکرد تحت وب از طریق نرم افزار و بدون دخالت فرم نوشتاری انجام شد. از دست آوردهای مهم این مطالعه طراحی نرم افزار ثبت آسیب های ورزشی مبتنی بر تلفن همراه و بصورت تحت وب بود. ارائه تعریف مشخص برای آسیب و استفاده از ابزار در دسترس با کاربری راحت احتمالا در ثبت آسیب های ورزشی بویژه با شدت کم اثرگذار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات