مقایسه وضعیت ستون فقرات در صفحه ساجیتال بین زنان و مردان وابسته به اپیوئیدهای تحت درمان توسط متادون با افراد سالم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران ، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اعتیاد به گروه اپیوئیدها علاوه بر آثار زیان بار بر ابعاد روحی بر جسم و سیستم اعصاب مرکزی و دستگاه اسکلتی عضلانی تأثیرات منفی دارد و می‌تواند بر وضعیت پاسچر انسان اثرگذار باشند. پاسچر نابهنجار باعث ایجاد فشار بر ساختارهای مختلف بدنی شده و اندام‌های داخلی و حیاتی را در معرض آسیب قرار می‌دهد.
روش بررسی: 30 زن و 30 مرد وابسته به اپیوئیدهای تحت درمان با متادون به صورت هدفمند از بین معتادانی که تمایل به همکاری داشتند انتخاب شدند، همچنین30 زن و 30 مرد سالم که از نظر سن، قد، وزن و شاخص توده بدنی با نمونه‌های معتاد همگن بودند به‌عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. کایفوز و لوردوز آزمودنی‌ها توسط خط کش منعطف و به روش هوپنفلد و میزان انحنای گردنی با روش فتوگرامتری اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد بین وضعیت ستون فقرات گردنی (0001/0P=)؛ کایفوز سینه‌ای (0001/0P= )  و لوردوز کمری (005/0P= )  مردان و زنان معتاد و مردان و زنان سالم تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: بین وضعیت ستون فقرات زنان و مردان معتاد به مواد مخدر و زنان و مردان سالم تفاوت معنی‌دار با اندازه اثر بزرگ وجود داشت. در نهایت می‌توان چنین استنباط کرد که وابستگی به مواد مخدر بر وضعیت ستون فقرات زنان و مردان تأثیر منفی می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


Cardiac Resistance to Ischemia in Normal and Hypercholesterolemic Rabbits (Doctoral Dissertation, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran).
Kamali-Sarvestani, F., Motiallah, T., & Ghaffarinejad, F. (2014). The Prevalence of Musculoskeletal Pain And Forward Head Posture Among Heroin Users During Their Withdrawal With Methadone. Addiction And Health, 6(1-2).
M. Hall, C., & Brody, L. T. (2005). Therapeutic Exercise,Moving toward function. United States of America: Lippincott Williams,Wilkins.
Mclachlan, C. D., Hay, M., & Coleman, G. J. (1994). The Effects of Exercise on the Oral Consumption of Morphine and Methadone in Rats. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 48(2), 563-568.
Neshati, A., Bahari, S., Salehian, M. H., Shirmohammadzadeh, M., & Sadri, I. (2012). Evaluation of some physical fitness factors related to health in addicted men. Annals of Biological Research, 3 (3), 1667-1671.
Pedrazzoni, M., Vescovi, P. P., Maninetti, L., Michelini, M., Zaniboni, G., Pioli, G., ... & Passeri, M. (1993). Effects of Chronic Heroin Abuse on Bone and Mineral Metabolism. Acta Endocrinologica, 129(1), 42-45.
Rajabi, R. Samadi. H, Rahnamaye Azmayeshgahe Harakate Eslahi, (2013). Tehran University Publications [Persian]
Reyhani Kermani, H., Pousti, M., Malekpour, A. R., & Nakhaei, N. (2006). Effects of Morphine Dependency on Intervertebral Disc in The Rat. Iranian Journal of Medical Sciences (Ijms).
Rostami. R. Moghadas, Y. Darvishpoor Kakhki, A. Montazeri, A. (2012). The Effect of Exercise on Quality of Life of Opioid Dependent Patients Under Methadone Maintenance Therapy. Applied Psychological Research Quarterly.  2012, 3(1), 1-11 [Persian].
Sanford, T. J., Weinger, M. B., Smith, N. T., Benthuysen, J. L., Head, N., Silver, H., & Blasco, T. A. (1994). Pretreatment With Sedative-Hypnotics, But Not With Nondepolarizing Muscle Relaxants, Attenuates Alfentanil-Induced Muscle Rigidity. Journal of Clinical Anesthesia, 6(6), 473-480.
Srikumar V, S Wadhwa, U Singh, SL Yadav, & Handa, G. (2009). Contractures and Drug Abuse. IJPMR, 20 (1): 34-35.
Stephen Colameco, & Joshua S. Coren. (2009). Opioid-Induced Endocrinopathy. J Am Osteopath Assoc., 109, 20-25.
Theodore J. Sanford, Weinger, M. B., Benthuysen, J. L., & Silver, H. (1994). Pretreatment with Sedative-Hypnotics, but Not with Nondepolarizing Muscle Relaxants, Attenuates Alfentanil-Induced Muscle Rigidity. J. Clin. Anesth, vol. 6, 473-480.
Thigpen, C. A., Padua, D. A., Michener, L. A., Guskiewicz, K., Giuliani, C., Keener, J. D., & Stergiou, N. (2010). Head And Shoulder Posture Affect Scapular Mechanics And Muscle Activity In Overhead Tasks. Journal of Electromyography And Kinesiology, 20(4), 701-709.
Uum, S. V. (2008). Hypogonadism and other Endocrine Side Effects of Opioid Therapy in CNCP. schulich medicine and dentistry.
Vestergaard, P., Hermann, P., Jensen, J. E., Eiken, P., & Mosekilde, L. (2012). Effects of Paracetamol, Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, Acetylsalicylic Acid, and Opioids on Bone Mineral Density And Risk of Fracture: Results of The Danish Osteoporosis Prevention Study (Dops). Osteoporosis International, 23(4), 1255-1265.
 Vuong, C., Stan H. M. Van Uum, E, L., & O’Dell, K. L. (2010). The Effects of Opioids and Opioid Analogs on Animal and Human Endocrine Systems. Endocrine Reviews, 31(1), 98–132.