تاثیر 12 هفته تمرینات ریباند تراپی بر یبوست و درد شکمی بیماران آسیب نخاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

چکیده

زمینه و هدف: آسیب نخاعی مهمترین عارضه ماندگار به دنبال تروما می‌باشد که همراه با مشکلات زیادی است. از جمله این مشکلات یبوست و دردهای شکمی است که می‌تواند تأثیر منفی بسیاری بر زندگی افراد مبتلا بگذارد. لذا هدف از تحقیق حاضر، انجام 12 هفته تمرینات ریباند تراپی بر یبوست و درد شکمی افراد آسیب دیده نخاعی بود.
روش بررسی: در این پژوهش نیمه تجربی، 16 نفر از مبتلایان آسیب نخاعی مراجعه کننده به انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی اصفهان به روش در دسترس و هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی جفت شده در 2 گروه کنترل (8 نفر) و ریباند (8 نفر) قرار گرفتند. پس از یک جلسه توجیهی از کلیه آزمودنی‌ها رضایت نامه کتبی اخذ گردید. پروتکل تمرینی منتخب به مدت 12 هفته (3 جلسه 10-30 دقیقه ­ای در هفته) در گروه تجربی انجام گرفت. یبوست (توسط پرسشنامه CAS) و درد شکمی (توسط پرسشنامه VAS) طی دو نوبت پیش و پس‌آزمون اندازه‌ گیری شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس برای داده‌های تکراری در بسته نرم‌افزاری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سطح معنادارای برای کلیه تحلیل‌ها 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج تعامل معنادار به نفع گروه تجربی در هر دو متغیر یبوست و درد شکمی را نشان داد (05/0p≤). بدین معنا که تمرینات ریباند دارای تأثیر معنادار بر روی یبوست و درد شکمی بیماران بوده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست آمده از پژوهش حاضر می‌توان تمرینات ریباند تراپی را به‌عنوان یک روش کم هزینه، غیر تهاجمی و مکمل توانبخشی، به بیماران آسیب نخاعی توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Ayas, S., B. Leblebici, S. Sözay, M. Bayramoglu and E. A. Niron (2006). "The effect of abdominal massage on bowel function in patients with spinal cord injury". American journal of physical medicine & rehabilitation 85(12): 951-955.
Bellini, M., P. Usai-Satta, A. Bove, R. Bocchini, F. Galeazzi, E. Battaglia, P. Alduini, E. Buscarini and G. Bassotti (2017). "Chronic constipation diagnosis and treatment evaluation: the “CHRO. CO. DI. TE” study". BMC gastroenterology 17(1): 11.
Berghella, V. (2011). Maternal-Fetal evidence based guidelines, CRC Press.
Bodian, C. A., G. Freedman, S. Hossain, J. B. Eisenkraft and Y. Beilin (2001). "The visual analog scale for painClinical significance in postoperative patients". Anesthesiology: The Journal of the American Society of Anesthesiologists 95(6): 1356-1361.
Brown, A. W. A. (1958). "Insecticide resistance in arthropods". Insecticide resistance in arthropods.
Carter, A. E. (1988). The new miracles of rebound exercise, ALM Publishers.
Ebert, E. (2012). "Gastrointestinal involvement in spinal cord injury: a clinical perspective". Journal of Gastrointestinal & Liver Diseases 21(1).
Fidelis, C., T. Catherine, C. Samson and M. Alice (2016). "An Analysis of Pain Following Traumatic Spinal Cord Injury among Adults in Zimbabwe". Open Journal of Therapy and Rehabilitation 4(04): 218.
Finnerup, N. B., P. Faaborg, K. Krogh and T. S. Jensen (2008). "Abdominal pain in long-term spinal cord injury". Spinal Cord 46(3): 198.
Frank, L., L. Kleinman, C. Farup, L. Taylor and P. Miner (1999). "Psychometric validation of a constipation symptom assessment questionnaire". Scandinavian journal of gastroenterology 34(9): 870-877.
Gitkin, A., M. Ganulette, D. Friedman, J. Durstine and G. Moore (2003). "American College of Sports Medicine's Exercise Management for Persons with Chronic Disease and Disabilities".
Gooding, M. and L. Pereira (2017). "Spinal cord injury". Maternal-Fetal Evidence Based Guidelines.
Graham, E. (2006). "The effect of rebound therapy on muscle tone". Unpublished Master Thesis. Leeds Metrop Univ 4: 1-57.
Harrington, K. L. and E. M. Haskvitz (2006). "Managing a patient's constipation with physical therapy". Physical therapy 86(11).
Krogh, K., M. B. Jensen, P. Gandrup, S. Laurberg, J. Nilsson, R. Kerstens and M. D. Pauw (2002). "Efficacy and tolerability of prucalopride in patients with constipation due to spinal cord injury". Scandinavian journal of gastroenterology 37(4): 431-436.
Lucas, R. E. (2007). "Long-term disability is associated with lasting changes in subjective well-being: evidence from two nationally representative longitudinal studies". Journal of personality and social psychology 92(4): 717.
MacDonagh, R., W. Sun, R. Smallwood, D. Forster and N. Read (1990). "Control of defecation in patients with spinal injuries by stimulation of sacral anterior nerve roots". Bmj 300(6738): 1494-1497.
Mohamed, R. A., A. E. A. A. Sherief and S. N. Aboelazm (2015). "Effects of Rebounding Exercises versus Whole Body Vibration on Functional Capacity, Genu Recurvatum Angle and Bone Mineral Density in Children with Down Syndrome".
Nielsen, S. D., P. M. Faaborg, P. Christensen, K. Krogh and N. B. Finnerup (2017). "Chronic abdominal pain in long-term spinal cord injury: a follow-up study". Spinal cord 55(3): 290.
Pelletier, C., D. Ditor, A. Latimer-Cheung, D. Warburton and A. Hicks (2014). "Exercise equipment preferences among adults with spinal cord injury". Spinal cord 52(12): 874.
Pomfret, D. (2010). "Differences in Aerobic Response to Wheelchair Locomotion".
Ross, A. and J. Hudson (1997). Efficacy Of A Mini-Trampoline Program For Increasing The Vertical Jump. ISBS-Conference Proceedings Archive.
Sadeghi, M., G. Ghasemi and M. Karimi (2018). "Effect of 12-week-Rebound Therapy Exercise on Static Stability of Patients with Spinal Cord Injury". Journal of sport rehabilitation: 1-16.
Sandrow-Feinberg, H. R. and J. D. Houlé (2015). "Exercise after spinal cord injury as an agent for neuroprotection, regeneration and rehabilitation". Brain research 1619: 12-21.
Sinclair, M. (2011). "The use of abdominal massage to treat chronic constipation". Journal of bodywork and movement therapies 15(4): 436-445.
Vahidi N, Z. V., Ghasemi Gh (2015). Effects of 8 Weeks Abdominal Massage on Constipation of Females with Spinal Cord Injury. 8th international congress on physical education and sport sciences. Tehran, Iran.
Van den Berg-Emons, R. J., J. B. Bussmann and H. J. Stam. (2010). "Accelerometry-based activity spectrum in persons with chronic physical conditions". Archives of physical medicine and rehabilitation 91(12): 1856-1861.