تأثیر تغییر تکنیک استارت دوی سرعت بر مولفه‌های سینتیکی منتخب اولین گام بعد از استارت و زمان 5 و 10 متر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد بیومکانیک ورزشی

2 استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه اصفهان

چکیده

زمینه و هدف: در تکنیک­ های مختلف استارت دامنه‌ی حرکتی مفاصل و  بازوی اهرم عضلات تغییر می­ کند که این عوامل ممکن است در مؤلفه ­های بیومکانیکی استارت و گام­ های بعد از استارت و رکورد مرحله شتاب‌گیری تأثیرگذار باشند. بررسی اثر سه تکنیک بلند، متوسط و کوتاه استارت دوی سرعت بر مؤلفه­ های سینتیکی مرحله تماس پا با زمین در اولین گام بعد از استارت و زمان مرحله شتاب‌گیری. روش بررسی: 6 دانشجوی پسر تربیت­ بدنی که به تازگی واحد دو و میدانی را گذرانده بودند، به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. اطلاعات سینتیکی اولین گام بعد از استارت و رکوردهای 5 و 10 متر به‌ترتیب با کمک یک فوت اسکن و یک دوربین فیلم‌برداری جمع‌آوری شد. سپس اطلاعات فوت اسکن استخراج و پردازش­ های لازم روی آن­ ها انجام شد. یافته ها: بین نمودار­ نیروی عمودی، حداکثر نیروی عمودی و ضربه عمودی در هر سه تکنیک تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین زمان 5 و 10 متر در استارت بلند، در مقایسه با استارت متوسط و استارت کوتاه، افزایشی معنادار داشت. نتیجه ­گیری: آزمودنی ­ها در استارت بلند پای عقب را با نیروی کمتری بر زمین می­ گذاشتند و همچنین ضربه کمتر در مرحله تماس با زمین استارت بلند نشان‌دهنده تغییر سرعت کمتر است. همچنین بیشتر بودن نیروهای عمودی تماس در اولین گام بعد از استارت نشان‌دهنده بهره­ گیری بهتر آزمودنی­ ها از استارت کوتاه است و  در نهایت بهتر شدن رکورد 5 و 10 متر در استارت کوتاه حاکی از برتری آن نسبت به دو تکنیک دیگر در این تحقیق است.

کلیدواژه‌ها


 
Bezodis, N. E., Salo,A.T., Trewarth,G. (2010). Choice of Sprint Start Performance Measure Affects the Performance-Based Ranking Within a Group of Sprinters: Which is the Most Appropriate Measure. Journal of Biomechanics, 9(4), 258–269.
Bresnahan, G. T. (1956) . Track and field athletics: Mosby.
Bruggemann, G., & Glad, B. (1990). Time analysis of the sprint events. Scientific Research Project at the Games of the XXXIV Olympiad Seoul 1988. IAAF, Supplement.
Čoh, M., Peharec, S., Bačič, P., & Kampmiller, T. (2009). Dynamic factors and electromyographic activity in a sprint start. BIOLOGY OF SPORT, 26(2), 137-147.
Delalila‚A. (2011). Spring Patterns in Youngth Initiating from Two Different Type of Starst. Graduate School Appalachian State University.
Gagnon, M. A. (1978). Kinetic Analysis of the Kneeling and the Standing Starts of Female Sprinters of Different Ability. In E Asmussen, and K. Jorgensen.
Henry, F. M. (1992). standing sprint start: A fad of the past or a diamond in the rought? . Scholastic Coach, 62, 27-29.
Moravec, P., Ruzicka, J., Susanka, P., Dostal, E., Kodejs, M., & Nosek, M. (1988). Time analysis of the 100 meters events at the II World Championships in Athletics. New studies in Athletics, 3(3), 61-96.
Schot, P. K., & Knutzen, K. M. (1992). A biomechanical analysis of four sprint start positions. Research Quarterly for Exercise and Sport, 63(2), 137-147.
Shinohara, Y., & Maeda, M. (2011). Relation between block spacing and forces applied to starting blocks by a sprinter. Procedia Engineering, 13, 154-160.