روایی و پایایی درون آزمونگر و بین آزمونگر یک روش ارزیابی کمی غیرتهاجمی پوسچر سر به جلو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

زمینه و هدف: وضعیت سر از جمله مواردی است که در معاینات اولیه، ارائه­ ی راهکارهای درمانی و ارزیابی روند پیشرفت بیماران مبتلا به گردن درد مورد توجه قرار می­ گیرد. به ­دلیل خطرهای ناشی از رادیوگرافی ­های مکرر به ­منظور ارزیابی وضعیت سر و گردن، تحقیقاتی در زمینه‌ی روش ­های غیرتهاجمی ارزیابی این ناحیه به چشم می­ خورد که یا پرهزینه بوده و به­ طور معمول در دسترس نیستند یا به ­صورت کیفی بوده و قابل قیاس نیستند. یا در آن از تصویربرداری از نمای ساجیتال استفاده می­شود که به­ دلیل مسائل شرعی و عرفی جامعه به­ ویژه برای نمونه های مؤنث کاربرد ندارند. روش بررسی : به همین دلیل این تحقیق بر آن بود تا با بررسی روایی و پایایی یک روش غیرتهاجمی ارزیابی پوسچر سر بدون نیاز به عکس‌برداری، روشی کم­ هزینه، آسان، کمی و قابل استفاده بر روی کلیه‌ی اقشار جامعه را به محققان پیشنهاد کند. مقدار زاویه‌ی کرانیوورتبرال 12 فرد با رادیوگرافی جانبی گردن توسط متخصص رادیولوژی محاسبه و به­ عنوان مرجع تحقیق حاضر در نظر گرفته شد. پنج دقیقه پس از رادیولوژی، فرد پشت به دیوار ایستاده و دو آزمونگر زاویه‌ی کرانیوورتبرال او را از طریق روش پیشنهادی تحقیق سه مرتبه اندازه گرفتند و میانگین سه مرتبه به ­عنوان زاویه‌ی کرانیوورتبرال فرد ثبت شد. همچنین برای بررسی پایایی درون – آزمونگر ارزیابی بر روی 15 نمونه‌ی مستقل از 12 آزمودنی شرکت ­کننده در بررسی روایی با فاصله‌ی زمانی 5 و 10 دقیقه انجام شد. از میانگین سه بار اندازه ­گیری هر آزمونگر برای محاسبه‌ی پایایی بین آزمونگر استفاده شد. یافته ها:  نتایج به­ دست­ آمده از طریق ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنادرای 05/0 به ­وسیله‌ی نرم­افزار SPSS 18 بررسی شد. نتایج بیانگر همبستگی بالای اندازه­ گیری­ های هر دو آزمونگر نسبت به روش اندازه­ گیری از روی عکس رادیوگرافی (857/0 و 837/0) بود. همچنین پایایی درون آزمونگر 895/0 و 871/0، در اندازه ­گیری بعد از 5 دقیقه و 885/0 و 847/0 در اندازه­ گیری بعد از 10 دقیقه مشاهده شد. پایایی بین آزمونگر اول و دوم نیز 933/0 محاسبه شد. نتیجه گیری: باتوجه به بالا بودن روایی نسبت به رادیوگرافی و پایایی درون آزمونگر و بین آزمونگر روش حاضر و همچنین سادگی، عدم نیاز به وسیله‌ی اندازه­ گیری خاص یا پرهزینه،‌ در دسترس بودن، امکان استفاده برای نمونه­ ها در هر دو جنس و گزارش کمی از اندازه­ گیری، می­توان این روش را به­ عنوان جایگزین قابل قبولی برای اندازه­ گیری زاویه‌ی کرانیوورتبرال در معاینات اولیه، ارائه‌ی راهکارهای درمانی و ارزیابی روند بهبود وضعیت سر به جلو پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Brunton, J., Brunton, E., Mhuiri, A.N. (2003). “Reliability of measuring natural head posture using the craniovertebral angle”. The Irish Ergonomics Society Annual Conference, ed O'Sullivan LW, p. 37-41.
Cuccia, A.M., Carola, C. (2009). “The measurement of craniocervical posture: A simple method to evaluate head position”. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 73, p. 1732-1736.
Fernández-de-las-Peñas, C., Alonso-Blanco, C., Cuadrado, M.L., Gerwin, R.D., Pareja, J.A. (2006). “Trigger Points in the Suboccipital Muscles and Forward Head Posture in Tension-Type Headache”. Headache. 46(3), p. 454-460.
Griegel-Morris, P., Larson, K., Mueller-Klaus, K., Oatis, C.A. (1992). “Incidence of common postural problems in the cervical, shoulder and thoracic regions and their association with muscle imbalance and pain”. J Physical Ther. 72(6), p. 425-431.
Harrison, D.D., Janik, T., Troyanavich, S., Holland, B. (1996). “Comparisons of cervical spine curvatures to a theoretical model of the static sagittal vervical spine”. Spine. 21, p. 667-675.
Harrison, D.E., Haas, J.W., Cailliet, R., Harrison, D.D., Holland, B., Janik, T.J. (2005). “Concurrent validity of flexicurve instrument measurements: Sagittal skin contour of the cervical spine compared with lateral cervical radiographic measurments”. J Manipul Physiol Ther. 28(8), p. 597-603.
Jackson, R. (1971). The cervical syndrome. Charles C Thomas publisher, Springfield, Illinois.
Kapandji, I.A. (1989). The physiology of the joints. Annotated diagram of the mechanics of the human joints (volume one- Upper limb). 5th ed. Churchill livingstone, London.
Kim, M.H., Yi, C.H., Kwon, O.Y., Cho, S.H., Yoo, W.G. (2008). “Changes in neck muscle electromyography and forward head posture of children when carrying schoolbags”. Ergonomics. 51, p. 890-901.
Kisner, C., Colby, L.A. (2007). Therapeutic Exercise: Foundations and Techniques. 5th ed. Margaret Biblis, Phyladelphia, p. 383-398.
Lau, H.M.C., Chiu, T.T.W., Lam, T.H. (2009). “Clinical measurement of craniovertebral angle by electronic head posture instrument: A test of reliability and validity”. Manual Ther. 14, p. 363-368.
Neiva, P.D., Kirkwood, R.N., Godinho, R. (2009). “Orientation and position of head posture, scapula and thoracic spine in mouth-breathing children”. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 73, p. 227-236.
Page, P., Frank, C.C., Lardner, R. (2010). Assessment and Treatment of Muscle Imbalance: The Janda Approach. Human kinetics, Champaign, IL, p. 176-190.
Pettibon, B.R., Harrison, D.D. (1984). Pettibon Spinal Biomechanics Theory and Implications. Pettibon Biomechanics Institute.
Raine, S., Twomey, L.T. (1997). “Head and shoulder posture variations in 160 asymptomatic women and men”. Arch Phys Med Rehabil. 78(11), p. 1215-1223.
Smith, M.B., Osborne, J., Long-Crawford, B., Sandalcidi, D. (1998). “Reliability of Cranio-Vertebral Relationships in Normal Head Posture Using Modified Lateral Cephalometries”. J Manual Manipul Ther. 6(4), p. 186-191.
Thomas, J.R., Nelson, J.K., Silverman, S. (2005). Research Methods in Physical Activity. Human Kinetics, Champaign, Illinois, p. 132-134.
Yip, C.H.T., Chiu, T.T.W., Poon, A.T.K. (2008). “The relationship between head posture and severity and disability of patients with neck pain”. Manual ther. 13(2), p. 148-154.