تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر میزان درد و کیفیت زندگی مردان مبتلا به آرتریت روماتوئید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی

2 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه اراک

چکیده

زمینه و هدف: آرتریت روماتوئید بیماری مزمنی است که باعث درد، تورم، خشکی و محدودیت در حرکات مفاصل می‌شود. درد و خشکی مفاصل باعث تحرک کم و در نتیجه سبب کاهش کیفیت زندگی بیماران می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر تمرینات پیلاتس بر میزان درد و کیفیت زندگی مردان مبتلا به آرتریت روماتوئید می‌باشد.
روش بررسی: 30 بیمار مرد مبتلا به آرتریت مزمن (گروه آزمون: میانگین سن 89/2±27/52 سال، میانگین قد 15/7±8/175سانتی‌متر و وزن 53/9±13/ 88کیلوگرم،گروه کنترل: میانگین سن 51/6±47/53، میانگین قد 65/4±6/173، میانگین وزن 14/5±93/82) به‌صورت داوطلبانه شرکت و به‌طور تصادفی به دو گروه تجربی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی به‌مدت هشت هفته  به انجام تمرینات پیلاتس (سه جلسه در هفته، هر جلسه 60 دقیقه) پرداختند. برای سنجش کیفیت زندگی و میزان درد بیماران شرکت‌کننده در طرح  قبل و بعد از هشت هفته تمرینات پیلاتس از پرسشنامه کیفیت زندگی  SF-36  برای سنجش کیفیت زندگی و مقیاس بصری درد (VAS) برای ارزیابی میزان درد استفاده شد. برای تجزیه تحلیل داده‌ها، بعد از استفاده از آزمون نرمال‌سازی کولموگروف اسمیرنوف، از آزمون t مستقل و آنالیز واریانس برای داده‌های تکراری استفاده شد (p<0/05).                
یافته‌ها: در گروه آزمون، میانگین کیفیت زندگی بیماران قبل از مداخله و بعد از مداخله تغییر معناداری را نشان داد (000/0)، همچنین این تغییرات در میزان درد آزمودنی‌ها نیز معنادار بود (027/0).
نتیجه‌گیری:  به‌نظر می‌رسد تمرینات پیلاتس از طریق تقویت عضلات و بهبود استقامت عضلانی در کاهش درد و همچنین بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


 
 
Ahmadi K. Harrison's Rheumatology Medical.tehran:Ahmadi Art Institute;2007:100-210.   (in persion)
Author: John-working, Author: Arthur Kavana, Author: Charles Michael Stein, Translator: H. Solomon, Translated by: M bagher olia.(2005): 118-130.(in persion)
Bae SC, Kim SJ, Sung MK. (2003). [Inadequate antioxidant nutrient intake and altered plasma antioxidant status ofrheumatoid arthritis patients]. J Am CollNutr; 22(4): 311-5.
Currie R.(2001). [Spasticity: A common symptom of Multiple Sclerosis]. Nursing Standard; 15(33): 47-5.
Garrod T,Scott DL. (2005).[Combination therapy with disease modifying anti rheumatoid drugs in rheumatoid arthritis].Bio  Drugs 2005;15:543-61.
West SG.(2000). Excerpts from Secrets of Rheumatology. Trans. Olia MB, Soleimani H. Yazd: Publication of Yazd; 2000.16(33):125-150.
Katz  PP,Morris A, Yelin EH.(2006). [Prevalence and predictors  of  disability in valued life activitie  among  individuals  with  rheumatoid  arthritis].Ann Rheum Dis;65 (6):763-9.
Diethelm U,Schuler G.(1991).[Prognosis in ankylosing spondylitis].Schweis Rundsch Med Prax 1991;80(21):584-7.
Analary Y,Ozcan E,Karan A, Diracoglu D,Aydin R .(2003). [The effectiveness of intensive group exercise on patients with ankylosing spondylitis].Clin Rehabil;17(6):31-6.
Altan L,Korkmaz N,Bingol U,Gunay B. (2009).[Effect of Pilates Traning on people With Fibromyalgia Syndrome]:A Pilot study.Archive of physical medicine and  rehabilitation;90(12),1983-1988.
Johanson EG,Larsen  A,Ozawa H,Wilson CA,Kennedy KL.(2007).[THE effects of Pilates-based  exercise on dynamic balance in healthy adults].Journal of bodywork and movment therapies 11[3],238-242.7-1.
Emery K,De Serres SJ,McMILLAN AA,Julie N.(2010).[The effect of Pilates Training on Pilates training program  on arm-trunk posture and movement].Clinicalbiomechanics(Bristol,Avon);25(2),124-130.
Alizade MH, Reisi J, Shirzad E, Bagheri L.(2007). [The effect of afferent information on balance in standing position of athletes and non-athletes]. Sport Movement Science; 7(13): 21-30.(in persion)
Amorim, T. Sousa, F. Machado, L. Santos, J.(2011). [Effect of pilates training on muscular strength and balance in ballet dancer]. Portuguese Journal of Sport Sciences; (11): 147-150.
Cush JJ.(2008). American Callege of Rhematology. Faetsheet on rheumatoid arthritis [Online].;AvailablefromURL: www.rheumaotology.org/patients/rn.hlml.
Baltaci G.(2006). [Comparison of strength, functional outcome and proprioceptive ability after pilates-based exerciseprogram in women patients with knee osteoarthritis]. Faculty of Health Sciences, Dept of Physiotherapy andRehabilitation. ;5(12):220-250.
Erfani M, Mehrabian H, Shojaedin SS, Sadeghi H.(2011).[ Effects of pilates exercise on knee osteoarthritis in elderly male athletes]. JRRS; 7(4): 571-579. (in persion)
Wewers ME, Lowe NK.(1990).[A critical review of visual analog scales in the measurement of clinical phenomena.projection] .Res nurs Health;13(4):227-36.
Gibson A and Rogers, K. (2006). [Effect of on 8weeks mat pilates trainingprogram on body compostition, flexibility and muscular endurance]. Medicine andscience in sport and exercise.. 38. PP:279-280.
Guclu-Gunduz, A. Citaker, S. Irkec, C. Nazliel, B. Batur-Caglayan, H. (2013). [The effects of pilates on balance, mobility and strength in patients with multiple sclerosis]. NeuroRehabilitation; (20): 1-6.
Golpayegani M, Mahdavai S, Moradi L. (2013) [The effect of Pilates training on pain and performance of low back pain with lumbasiolatlogy appearance]. Sport Medicine; 10: 41-53.(in persion)
Yu, J. Lee, G. (2012). [Effect of core stability training using pilates on lower extremity muscle strength and postural stability in healthy subjects]. Isokinetics and Exercise Science; (20): 141-146.
David M Buchner TJ, Kruger J, Helmick CG, Callahan LF, Boutaugh ML.(1997). [Intervention programs for arthritis and otherrheumatic diseases]. Health Educ Behav; 30(1): 44-63.
Aglamis B,Torman NF, Yaman H. (2009). Change of quality of life due to exercise training in knee osteoarthritis:sf-36 and WOMAC.J Back Musculoskeletl Rehabil;22(1):43-8,46.
Mokhtari M, Bahram ME, Pourvaghar MJ, Akasheh G. [Effect of Pilates training on some psychological and social factors related to falling in elderly women]. Feyz 2013; 17(5): 453-62.teoarthritis:sf-36 and WOMAC.J Back Musculoskeletl Rehabil 2009;22(1):43-8,46.(in persion).
Barati S, Khayambashi Kh, RahnamaN, Nayeri M.(2012). [Effect of a selected core stabilization training program on pain and function of the females with knee osteoarthritis]. JRRS; 8(1): 1-9.(in persion)
Mohamadzade S, Shojaei  F, Zeraati  H,(2008).[ Effects of exercise in water to reduce pain and increase range of motion in the joints of patients with rheumatoid arthritis]. (2):11-8-45.(in persion).
- CarinaA Thorstensson,Ewa M Roos,Ingemar  F and  Charlotte Ekdahl.2005,6027,doi:10.1186/1471-2474-6-