اثر تمرینات کششی استاتیک و بالستیک بر نیروهای برشی قدامی پروگزیمال تیبیا در حرکت توقف-پرش رو به جلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه خوارزمی-دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشجو دکتری بیومکانیک ورزشی. دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی

چکیده

زمینه و هدف: آسیب لیگامنت متقاطع قدامی، آسیبی شایع در ورزش­هایی است که الگوی توقف-پرش دارند. هدف کلی از انجام تحقیق حاضر تعیین اثرات یک وهله تمرینات کششی استاتیک و بالستیک بر نیروهای برشی قدامی پروگزیمال تیبیا در حرکت توقف- پرش رو به جلو می­باشد.
روش بررسی: نمونه گیری این تحقیق به­ شیوه نمونه­ گیری در دسترس شامل 12 مرد سالم ورزشکار، به‌صورت داوطلب است. هر آزمودنی سه بار و با فاصله زمانی سه روز به آزمایشگاه مراجعه کرد تا اثر تمرینات قبلی کاملاً از بین رود. کلیه داده‌های کینتیکی و کینماتیکی به‌دست آمده از صفحه نیرو و سیستم آنالیز حرکتی توسط نرم‌افزار متلب استفاده شدند. جهت بررسی و مقایسه تأثیر یک وهله تمرینات کششی استاتیک و بالستیک، بر میزان نیروی برشی قدامی وارد بر پروگزیمال تیبیا در آزمودنی­ ها، از شاخص‎های آماری توصیفی و جهت آزمون فرضیه‎ها از آزمون t وابسته و آنالیز واریانس یک‌ سویه استفاده شد.
یافته ها: آزمون t وابسته نشان داد که کشش استاتیک به ­طور معنی­داری بر نیروی برشی قدامی وارد بر زانو تاثیرگذار است (016/0P=). نتایج آزمون تحلیل واریانس حاکی از اینتراکشن نیروی برشی قدامی پروگزیمال تیبیا در هر دو گروه استاتیک و بالستیک بود و سپس آزمون تعقیبی توکی، بین گروه کنترل با گروه کشش استاتیک رابطه معناداری (010/0P= ) به­دست آورد. میزان اندازه اثر تمرینات کششی استاتیک و بالستیک بر نیروی برشی قدامی پروگزیمال تیبیا نیز به‌ترتیب برابر با 96/0 و 68/0 بود که با توجه به شاخص استاندارد دی-کوهن اندازه اثر تمرین کشش استاتیک بزرگ و اندازه اثر کشش بالستیک متوسط است که نشان­ دهنده تاثیر بیشتر تمرینات کششی استاتیک بر کاهش نیروی برشی قدامی پروگزیمال تیبیا می­ باشد.
نتیجه‌گیری:  تحقیق حاضر نشان داد که انجام کشش­ های استاتیک قبل از اجرای حرکت توقف-پرش رو به جلو، سبب کاهش حداکثر نیروی برشی قدامی پروگزیمال تیبیا می­ شود. با این تفاسیر محتمل است که آسیب­ های ACL بعد از کشش استاتیک کمتر اتفاق می­ افتد.  بنابراین توصیه می­ شود مربیان ورزش جهت گرم کردن­ ها و فیزیوتراپ­ ها جهت توانبخشی به­ علت کاهش در آسیب و برای کاهش نیروهای برشی قدامی وارد بر زانوی ورزشکاران از روش استاتیک استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Alkjaer, T., Simonsen, E.B., Magnusson, S.P., Dyhre-Poulsen, P., & Aagaard, P. 2012. “Antagonist muscle moment is increased in ACL deficient subjects during maximal dynamic knee extension” Knee, 19(5): 633-639.
Almekinders, S.V. 1998. "Enhanse performance through flexibility. Strategies. 5(8): 19-23.
Alter, M.J. Science of stretching" Champaign: Human Kinetics book,114-122.
Bacurau, R.F.P., Monteiro, G.A., Ugrinowitsch, C., Tricoli, V., Cabral, L.F., & Aoki, M.S., 2009. “Acute effect of a ballistic and a static stretching exercise bout on flexibility and maximal strength” The Journal of Strength and Conditioning Research23(1): 304-308.
Bandy, W.D., & Irion, J.M., 1994. “The effect of time on static stretch on the flexibility of the hamstring muscles” Physical Therapy74(9): 845-850.
Bandy, W.D., Irion, J.M., & Briggler, M., 1997. "The effect of time and frequency of static stretching on flexibility of the hamstring muscles" Physio Therapy, 77: 1090-1096.
Beedle, B.B., Mann, C.L., 2007. "A Comparison of Two Warm ups on Joint Range of Motion" Journal of Strength Condition Research, 21(3): 776-779.
Bradley, P.S., Olsen, P.D., & Portas, M.D., 2007. “The effect of static, ballistic and proprioceptive neuromuscular facilitation stretching on vertical jump performance” Stretching and Conditioning Research Journal, 21(1): 223-226.
Bryant, A.L., Kelly, J., & Hohmann, E. 2008. “Neuromuscular adaptations and correlates of knee functionality following ACL reconstruction” Jorunal of Orthopaedic Research, 26(1): 126-135.
Chappell, J.D., Creighton, R.A., Giuliani, C., Yu, B., & Garrett, W.E., 2002. “Kinematics and electromyography of landing preparation in vertical stop-jump: risks for noncontact anterior cruciate ligament injury” American Journal of Sports Medicine, 35:235-241.
Chappell, J.D., Herman, D.C., Knight, B.S., Kirkendall, D.T., Garrett, W.E., & Yu, B., 2005. “Effect of fatigue on knee kinetics and kinematics in spot-jump tasks” American Journal of Sports Medicine, 23(7): 1022-1029.
Civec, E., 2006. “Comparison of kinetic results between Metu-Kiss and Ankara University-Vicon gait analysis systems” PhD dissertation.
Cohen J., 1988. "Statistical power analysis for the behavioral sciences" (2nded). Hillsdale: NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
Dai, B., Mao, D., Garrett, W.E., & Yu, B., 2014. “Anterior cruciate ligament injuries in soccer: Loading mechanisms, risk factors, and prevention programs” Journal of Sport and Health Science3(4): 299-306.
Davis, D.S., Ashby, P.E., McCale, K.L., McQuain, J.A., & Wine, J.M., 2005. “The effectiveness of 3 stretching techniques on hamstring flexibility using consistent stretching parameters” The Journal of Strength and Conditioning Research19(1): 27-32.
Fong, C.M., Blackburn, J.T., Norcross, M.F., McGrath, M., & Padua, D.A., 2011. “Ankle dorsi-flexion range of motion and landing biomechanics” Journal of Athletic Training46(1): 5-10.
Fox and Matius., 1981. Khaldan, Ali Asghar (Translated). "Sport Physiology" Third edition. Tehran University Pubications. (In Persian).
Herman, D.C., Weinhold, P.S., Guskiewicz, K.M., Garrett, W.E., Yu, B., & Padua, D.A., 2008. “The effects of strength training on the lower extremity biomechanics of femail recreational athletes during a stop-jump task” American Journal of Sports Medicine, 36(4): 733-739.
Holcomb, W.R., Rubley, M.D., Lee, H.J., & Guadagnoli, M.A., 2007. “Effect of hamstring-emphasized resistance training on hamstring:quadriceps strength ratios” Journal of Strength and Conditioning Research, 21(1): 41-47.
Knezevic, O.M., Mirkov, D.M., Kadija, M., Nedeljkovic, A., & Jaric, S., 2014. “Asymmetries in explosive strength following anterior cruciate ligament reconstruction” The Knee21(6):1039-1045.
Lyle, M.A., Valero‐Cuevas, F.J., Gregor, R.J., & Powers, C.M., 2014. “Lower extremity dexterity is associated with agility in adolescent soccer athletes” Scandinavian Journal of Medicine and Science in sports, doi: 10.1111/sms.12162.
Malliaropoulos, N., Papalexandris, S., Papalada, A., Papacostas, E., 2003. “The role of stretching in rehabilitation of hamstring injuries” Medicine Sciences Sports Exercise, 36(5): 756-759.
Sell TC, Ferris CM, Abt JP, Tsai YS, Myers JB, Fu FH, Lephart SM. Predictors of proximal tibia anterior shear force during a vertical stop-jump. Journal of Orthopaedic Research 2007;10:1589-1597.
Shamsehkohan, P., Sadeghi, H., NavvabMotlagh, F., & Ebrahim, H., 2014. “The Relationship between Range of Motion, Angular Velocity, Shearing Force and Reaction Force of Lower Extremity of Jump Serve in Male Volleyball Players” Journal of Research in Sport Rehabilitation3(2): 21-29. [In Persian]
Shelburne, K.B., Pandy, M.G., & Torry, M.R., 2004. “Comparison of shear forces and ligament loading in the healthy and ACL-deficient knee during gait” Journal of  Biomechanics, 37(3): 313-319.
Solgard, L., Nielsen, A.B., Moller-Madsen, B., Jacobsen, B.W., Yde, J, & Jensen, J., 1995. “Volleyball injuries presenting in casualty: A prospective study” British Journal of Sports Medicine, 29: 200-204.
Unick, J., Kieffer, H.S., Cheesman, W., & Feeney, A., 2005. “The acute effects of static and ballistic stretching on vertical jump performance in trained women” The Journal of Strength and Conditioning Research19(1): 206-212.
Wang LI. The lower Extremity biomechanics of single- and double-leg stop-jump tasks. Journal of Sports Science and Medicine 2011;10:151-156.
Woolstenhulme, M.T., Griffiths, C.M., Woolstenhulme, E.M., & Parcell, A.C., 2006. “Ballistic stretching increases flexibility and acute vertical jump height when combined with basketball activity” The Journal of Strength and Conditioning Research20(4): 799-803.
Yu, B., and Garrett, W.E., 2007. "Mechanisms of non-contact ACL Injuries" British Journal of Sports Medicine, 41: 47-51.
Yu, B., Lin, C.F., & Garrett, W.E., 2006. “Lower extremity biomechanics during the landing of a stop-jump task” Clinical Biomechanics, 21(3): 297-