تاثیر شش هفته ماساژ بر روی تعادل، خستگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به ام اس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه تهران، پردیس بین‌المللی کیش

2 دانشیار، گروه آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه علوم ورزشی پردیس بین الملل کیش، دانشگاه تهران

چکیده

زمینه و هدف: ام‌اس بیماری مزمن و ناتوان‌کننده سیستم عصبی است که میلین سیستم اعصاب مرکزی (مغز و نخاع) را تخریب می‌کند. استفاده از روش‌های غیردارویی که بتواند به‌عنوان مکمل درمان استفاده شود، می‌تواند کمک بالقوه‌ای به این بیماران باشد. هدف از تحقیق حاضر تأثیر شش هفته ماساژ بر تعادل، خستگی و کیفیت زندگی در بیماران ام‌اس بود.
روش بررسی: جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه افراد دارای بیماری ام‌اس 20 تا 50 سال شهر شیراز تشکیل داده‌اند. نمونه تحقیق تعداد 17 نفر بودند که در نهایت این شرکت‌کنندگان به‌طور تصادفی به دو گروه تجربی (9 نفر) و کنترل (8 نفر) تقسیم شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای این تحقیق از مقیاس تعادلی برگ، مقیاس کیفیت زندگی(MSQOL-54) و مقیاس سنجش شدت خستگی (FFS) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون t وابسته برای مقایسه پیش‌آزمون و پس‌آزمون و همچنین برای مقایسه نتایج دو گروه کنترل و تجربی از آزمون آماری t مستقل استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد شش هفته ماساژ بر میزان تعادل و خستگی بیماران ام‌اس تأثیر معنا‌داری داشت. در متغیر کیفیت زندگی نیز نتایج نشان داد بر بعد سلامت جسمانی تأثیر معنادار نبود اما بر بعد سلامت روانی تأثیر معنادار بود.
نتیجه‌گیری: ماساژ می‌تواند به‌عنوان یک روش درمانی کم‌هزینه و کم‌خطر برای بیماران ام‌اس در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Asano M. Dawes DJ, Arafah A, Moriello C, Mayo N. "What does a structured review of the effectiveness of exercise interventions for persons with multiple scleroses tell us about the challenges of designing trials?" Mult Scler. 2009: 15 (4):12-21.
Atapour M. Effects of exercise on fatigue in patients with multiple sclerosis, Journal of Nursing and Midwifery2009 Tabriz: No. 13, 44-37.
Bahraini S, Naji SA, MananI R. The effect of aromatherapy massage on fatigue in patients with multiple sclerosis, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 2011: Volume 18, Issue 3, 172-178
Basharat MA, Barati N. Relationship between coping styles and psychological adaptation in patients with multiple sclerosis. Journal of the Faculty of Medicine 2008: Volume 32, Number 1:27 - 35.
Bazrafshan MR, Ghorbani Z. Effect of Slow-Stroke back massage on anxiety, primigravid women. the Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences 2010: Volume 16, Issue 1, 40-34.
Braun M B, Simonson S J, Howard D C. Introduction to massage therapy. Philadelphia: 2007, Lippincott Williams& wilkins.
Comi G, Leocani L, Rossi P, Colombo B. Physiopathology and treatment of fatiguein multiple sclerosis. J Neurol 2001. 248: 174–189.
Ghaffari S ,Ahmadi F, Nabavi SM, Me'marian R. Effect of progressive muscle relaxation on depression, anxiety and stress in patients with multiple sclerosis, study medicine (Journal of the Faculty of Medicine), Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services 2008: Volume 32, Issue 1, 45-53.
Kurdi MR, Anousheh L, Khodadadeh S, Khosravi N and Sangelaji B. Effects of a selective combination of strength training, balance and quality of life of MS patients] sports medicine, 2011: No. 5, 64-51.
Nabavi SM, Memarian R, Kazemnejad A, Ghaffari S, Ahmadi F. The effect of progressive muscle relaxation technique on fatigue in patients with multiple sclerosis, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 2008, 10 (1), 68-61.
Najafi Dolatabad Sh, Noureyan kh, Najafi Dolatabad A, Mohebbi Z.   The effect of Yoga techniques on quality of life among women with Multiple Sclerosis, Hormozgan University of Medical Sciences,2010, 16(3): 142-150.
Romberg A, Virtanen A, Ruutiainen T, Seppanen, A. Effects of a 6-month exersice program on patients with Multiple sclerosis. Neurotology 2004: 63:2034-2038.
Rampello A, Franceschini M, Piepoli M, Antenucci R, Lenti G, Olivieri D, Chetta A. Effect of aerobic training on walking capacity and maximal exercise tolerance in patients with multiple sclerosis: A randomized crossover controlled study. Physical Therapy 2007; 5: 1-11.
Safakhyl H, Eliyayi GH, Abdul-vahab M, Raji P. Static stretching, massage, hand and foot and ankle impact on balance in elderly men above 60 years: a randomized clinical trial, Journal of Rehabilitation Research New Faculty Tehran University of Medical Rehabilitation 2012: Volume 7, Issue 3,18-11.
Sakamoto R, Minoura K, Usui A, Ishizuka Y, Kanba S. Effectiveness of aroma on work efficiency: lavender aroma during recesses prevents deterioration of work performance. Chem Senses 2005: 30(8): 83-91.
Soltani M, Hejazi SM, Nourian A. The effect of aerobic exercise in water over a period of physical disability scale (EDSS) in MS patients with low-grade] Proceedings of the Fourth International Congress on MS2007: Iran: 142-145.