نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آنالیز راه رفتن تاثیر دو شیوه کشش فانکشنال و اکسترافانکشنال مجموعه عضلانی گاستروسولئوس بر متغیرهای منتخب کینماتیکی و کینتیکی مفصل مچ پا حین راه رفتن [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 63-74]

ا

 • اختلال نقص توجه/ بیش فعالی تأثیر هشت هفته تمرینات ریباندتراپی بر تعادل ایستا و پویا و قدرت اندام تحتانی کودکان دارای اختلال نقص توجه / بیش فعالی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 87-97]
 • اسپرین مچ پا مقایسه تاثیر روش های توانبخشی سنتی، لباس فضایی و ترکیبی بر تعادل پویای ورزشکاران مبتلا به اسپرین مچ پا [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 1-12]
 • استقامت عضلات تنه اثر تمرینات ثبات مرکزی بر سطح ناپایدار برشدت درد، کیفیت زندگی و استقامت عضلات تنه زنان مبتلا به کمردرد مزمن ایدیوپاتیک [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 11-19]
 • استئوآرتریت زانو مطالعه‌ی اثر ناپایداری زانو بر تعادل، الگوی راه رفتن، عملکرد فیزیکی، شاخص گام برداری پویا و کیفیت زندگی زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 65-74]
 • افراد تحت درمان با متادون مقایسه وضعیت ستون فقرات در صفحه ساجیتال بین زنان و مردان وابسته به اپیوئیدهای تحت درمان توسط متادون با افراد سالم [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 75-84]
 • افراد وابسته به اپیوئیدها مقایسه وضعیت ستون فقرات در صفحه ساجیتال بین زنان و مردان وابسته به اپیوئیدهای تحت درمان توسط متادون با افراد سالم [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 75-84]
 • الگوی حرکتی تاثیر تمرینات پلایومتریک بر راستای لگن و زانو در زنان فعال دارای والگوس پویا زانو [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 21-29]

ب

 • برنامه تمرینی اثربخشی یک برنامه تمرینی هشت هفته‌ای بر ثبات ناحیه کمری-لگنی زنان مبتلا به ناهنجاری لوردوز افزایش‌یافته کمری [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 1-10]

پ

 • پیشگیری اثر برنامه فیفا +11 بر عوامل خطرزای کینماتیکی مرتبط با آسیب غیر برخوردی لیگامان صلیبی قدامی با استفاده از تکلیف فرود ویژه فوتبالی در مردان جوان فوتبالیست حرفه‌ای [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 75-85]
 • پیکرسنجی نورم ویژگی های آنتروپومتریک ورزشکاران زن و مرد ایرانی دارای معلولیت [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 45-51]

ت

 • تعادل مطالعه‌ی اثر ناپایداری زانو بر تعادل، الگوی راه رفتن، عملکرد فیزیکی، شاخص گام برداری پویا و کیفیت زندگی زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 65-74]
 • تعادل ایستا تأثیر هشت هفته تمرینات ریباندتراپی بر تعادل ایستا و پویا و قدرت اندام تحتانی کودکان دارای اختلال نقص توجه / بیش فعالی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 87-97]
 • تعادل پویا تأثیر تمرینات ثبات مرکزی و زنجیره حرکتی بسته بر تعادل پویای دانش‌آموزان کم توان ذهنی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 13-20]
 • تعادل پویا مقایسه تاثیر روش های توانبخشی سنتی، لباس فضایی و ترکیبی بر تعادل پویای ورزشکاران مبتلا به اسپرین مچ پا [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 1-12]
 • تعادل پویا تأثیر هشت هفته تمرینات ریباندتراپی بر تعادل ایستا و پویا و قدرت اندام تحتانی کودکان دارای اختلال نقص توجه / بیش فعالی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 87-97]
 • تمرینات پلایومتریک تاثیر تمرینات پلایومتریک بر راستای لگن و زانو در زنان فعال دارای والگوس پویا زانو [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 21-29]
 • تمرینات ثبات مرکزی اثر تمرینات ثبات مرکزی بر سطح ناپایدار برشدت درد، کیفیت زندگی و استقامت عضلات تنه زنان مبتلا به کمردرد مزمن ایدیوپاتیک [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 11-19]
 • تمرینات ریباندتراپی تأثیر هشت هفته تمرینات ریباندتراپی بر تعادل ایستا و پویا و قدرت اندام تحتانی کودکان دارای اختلال نقص توجه / بیش فعالی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 87-97]
 • تمرین در آب اثر دوازده هفته استفاده از کفی سفارشی و تمرین در آب(شنای کرال سینه) بر الگوی توزیع فشار و فعالیت عضلانی کف پا در دختران 10-14 ساله مبتلا به صافی کف پا [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 31-43]
 • توان‌بخشی دهلیزی بررسی تأثیر مداخلۀ تمرینی شنا بر تعادل و سیستم‌های درگیر در تعادل نوجوانان دارای اختلال شنوایی با کم‌کاری دهلیزی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 53-64]

ث

 • ثبات کمری- لگنی  اثربخشی یک برنامه تمرینی هشت هفته‌ای بر ثبات ناحیه کمری-لگنی زنان مبتلا به ناهنجاری لوردوز افزایش‌یافته کمری [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 1-10]
 • ثبات مرکزی تأثیر تمرینات ثبات مرکزی و زنجیره حرکتی بسته بر تعادل پویای دانش‌آموزان کم توان ذهنی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 13-20]

ح

 • حس عمقی تأثیر شش هفته تمرین کششی مجموعه عضلانی سه سر ساقی بر دامنه حرکتی دورسی فلکشن، حس عمقی مچ پا، والگوس زانو و عملکرد در ورزشکاران دارای محدودیت حرکتی دورسی فلکشن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 21-32]
 • حس وضعیت تاثیر خستگی عملکردی بر حس وضعیت مفصل مچ پا در بازیکنان فوتسال زن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 33-42]

خ

 • خستگی تاثیر خستگی عملکردی بر حس وضعیت مفصل مچ پا در بازیکنان فوتسال زن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 33-42]
 • خستگی عملکردی تأثیر آنی دو نوع کشش دینامیک سریع و آهسته بعد از اعمال خستگی عملکردی بر فلکشن زانو در بازیکنان والیبال مرد حرفه‌ای [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 43-52]

د

 • دامنه حرکتی دورسی فلکشن تأثیر شش هفته تمرین کششی مجموعه عضلانی سه سر ساقی بر دامنه حرکتی دورسی فلکشن، حس عمقی مچ پا، والگوس زانو و عملکرد در ورزشکاران دارای محدودیت حرکتی دورسی فلکشن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 21-32]

ر

 • رباط صلیبی قدامی تأثیر آنی دو نوع کشش دینامیک سریع و آهسته بعد از اعمال خستگی عملکردی بر فلکشن زانو در بازیکنان والیبال مرد حرفه‌ای [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 43-52]

ز

 • زاویه دورسی فلکشن مچ پا تاثیر دو شیوه کشش فانکشنال و اکسترافانکشنال مجموعه عضلانی گاستروسولئوس بر متغیرهای منتخب کینماتیکی و کینتیکی مفصل مچ پا حین راه رفتن [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 63-74]
 • زنجیره حرکتی بسته تأثیر تمرینات ثبات مرکزی و زنجیره حرکتی بسته بر تعادل پویای دانش‌آموزان کم توان ذهنی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 13-20]

س

 • سیستم بینایی بررسی تأثیر مداخلۀ تمرینی شنا بر تعادل و سیستم‌های درگیر در تعادل نوجوانان دارای اختلال شنوایی با کم‌کاری دهلیزی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 53-64]
 • سیستم حسی-پیکری بررسی تأثیر مداخلۀ تمرینی شنا بر تعادل و سیستم‌های درگیر در تعادل نوجوانان دارای اختلال شنوایی با کم‌کاری دهلیزی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 53-64]
 • سیستم دهلیزی بررسی تأثیر مداخلۀ تمرینی شنا بر تعادل و سیستم‌های درگیر در تعادل نوجوانان دارای اختلال شنوایی با کم‌کاری دهلیزی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 53-64]

ش

 • شدت درد اثر تمرینات ثبات مرکزی بر سطح ناپایدار برشدت درد، کیفیت زندگی و استقامت عضلات تنه زنان مبتلا به کمردرد مزمن ایدیوپاتیک [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 11-19]

ص

 • صفحه ساجیتال مقایسه وضعیت ستون فقرات در صفحه ساجیتال بین زنان و مردان وابسته به اپیوئیدهای تحت درمان توسط متادون با افراد سالم [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 75-84]

ع

 • عملکرد تأثیر شش هفته تمرین کششی مجموعه عضلانی سه سر ساقی بر دامنه حرکتی دورسی فلکشن، حس عمقی مچ پا، والگوس زانو و عملکرد در ورزشکاران دارای محدودیت حرکتی دورسی فلکشن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 21-32]

ف

 • فرود اثر برنامه فیفا +11 بر عوامل خطرزای کینماتیکی مرتبط با آسیب غیر برخوردی لیگامان صلیبی قدامی با استفاده از تکلیف فرود ویژه فوتبالی در مردان جوان فوتبالیست حرفه‌ای [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 75-85]
 • فیفا +11 اثر برنامه فیفا +11 بر عوامل خطرزای کینماتیکی مرتبط با آسیب غیر برخوردی لیگامان صلیبی قدامی با استفاده از تکلیف فرود ویژه فوتبالی در مردان جوان فوتبالیست حرفه‌ای [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 75-85]
 • فلکشن زانو تأثیر آنی دو نوع کشش دینامیک سریع و آهسته بعد از اعمال خستگی عملکردی بر فلکشن زانو در بازیکنان والیبال مرد حرفه‌ای [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 43-52]
 • فوتبال اثر برنامه فیفا +11 بر عوامل خطرزای کینماتیکی مرتبط با آسیب غیر برخوردی لیگامان صلیبی قدامی با استفاده از تکلیف فرود ویژه فوتبالی در مردان جوان فوتبالیست حرفه‌ای [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 75-85]
 • فوتسال تاثیر خستگی عملکردی بر حس وضعیت مفصل مچ پا در بازیکنان فوتسال زن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 33-42]

ق

 • قدرت عضلانی تأثیر هشت هفته تمرینات ریباندتراپی بر تعادل ایستا و پویا و قدرت اندام تحتانی کودکان دارای اختلال نقص توجه / بیش فعالی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 87-97]

ک

 • کشش دینامیک تأثیر آنی دو نوع کشش دینامیک سریع و آهسته بعد از اعمال خستگی عملکردی بر فلکشن زانو در بازیکنان والیبال مرد حرفه‌ای [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 43-52]
 • کشش عضله گاستروکنمیوس تاثیر دو شیوه کشش فانکشنال و اکسترافانکشنال مجموعه عضلانی گاستروسولئوس بر متغیرهای منتخب کینماتیکی و کینتیکی مفصل مچ پا حین راه رفتن [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 63-74]
 • کف پای صاف اثر دوازده هفته استفاده از کفی سفارشی و تمرین در آب(شنای کرال سینه) بر الگوی توزیع فشار و فعالیت عضلانی کف پا در دختران 10-14 ساله مبتلا به صافی کف پا [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 31-43]
 • کیفیت زندگی مطالعه‌ی اثر ناپایداری زانو بر تعادل، الگوی راه رفتن، عملکرد فیزیکی، شاخص گام برداری پویا و کیفیت زندگی زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 65-74]
 • کیفیت زندگی اثر تمرینات ثبات مرکزی بر سطح ناپایدار برشدت درد، کیفیت زندگی و استقامت عضلات تنه زنان مبتلا به کمردرد مزمن ایدیوپاتیک [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 11-19]
 • کفی سفارشی اثر دوازده هفته استفاده از کفی سفارشی و تمرین در آب(شنای کرال سینه) بر الگوی توزیع فشار و فعالیت عضلانی کف پا در دختران 10-14 ساله مبتلا به صافی کف پا [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 31-43]
 • کم توان ذهنی تأثیر تمرینات ثبات مرکزی و زنجیره حرکتی بسته بر تعادل پویای دانش‌آموزان کم توان ذهنی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 13-20]
 • کمردرد مزمن ایدیوپاتیک اثر تمرینات ثبات مرکزی بر سطح ناپایدار برشدت درد، کیفیت زندگی و استقامت عضلات تنه زنان مبتلا به کمردرد مزمن ایدیوپاتیک [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 11-19]

گ

 • گام‌برداری مطالعه‌ی اثر ناپایداری زانو بر تعادل، الگوی راه رفتن، عملکرد فیزیکی، شاخص گام برداری پویا و کیفیت زندگی زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 65-74]

ل

 • لباس فضایی مقایسه تاثیر روش های توانبخشی سنتی، لباس فضایی و ترکیبی بر تعادل پویای ورزشکاران مبتلا به اسپرین مچ پا [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 1-12]
 • لیگامان صلیبی قدامی اثر برنامه فیفا +11 بر عوامل خطرزای کینماتیکی مرتبط با آسیب غیر برخوردی لیگامان صلیبی قدامی با استفاده از تکلیف فرود ویژه فوتبالی در مردان جوان فوتبالیست حرفه‌ای [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 75-85]
 • لوردوز افزایش‌یافته کمری اثربخشی یک برنامه تمرینی هشت هفته‌ای بر ثبات ناحیه کمری-لگنی زنان مبتلا به ناهنجاری لوردوز افزایش‌یافته کمری [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 1-10]

م

 • مچ پا تاثیر خستگی عملکردی بر حس وضعیت مفصل مچ پا در بازیکنان فوتسال زن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 33-42]
 • مقیاس بورگ تاثیر خستگی عملکردی بر حس وضعیت مفصل مچ پا در بازیکنان فوتسال زن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 33-42]

ن

 • ناپایداری مطالعه‌ی اثر ناپایداری زانو بر تعادل، الگوی راه رفتن، عملکرد فیزیکی، شاخص گام برداری پویا و کیفیت زندگی زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 65-74]

و

 • والیبال تأثیر آنی دو نوع کشش دینامیک سریع و آهسته بعد از اعمال خستگی عملکردی بر فلکشن زانو در بازیکنان والیبال مرد حرفه‌ای [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 43-52]
 • والگوس داینامیک زانو تاثیر تمرینات پلایومتریک بر راستای لگن و زانو در زنان فعال دارای والگوس پویا زانو [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 21-29]
 • ورزش معلولین نورم ویژگی های آنتروپومتریک ورزشکاران زن و مرد ایرانی دارای معلولیت [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 45-51]
 • وضعیت ستون فقرات مقایسه وضعیت ستون فقرات در صفحه ساجیتال بین زنان و مردان وابسته به اپیوئیدهای تحت درمان توسط متادون با افراد سالم [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 75-84]
 • ولگوس زانو تأثیر شش هفته تمرین کششی مجموعه عضلانی سه سر ساقی بر دامنه حرکتی دورسی فلکشن، حس عمقی مچ پا، والگوس زانو و عملکرد در ورزشکاران دارای محدودیت حرکتی دورسی فلکشن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 21-32]

ه

 • هنجاریابی نورم ویژگی های آنتروپومتریک ورزشکاران زن و مرد ایرانی دارای معلولیت [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 45-51]