نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب مقایسه نوع، شیوع، علل و مکانیزم آسیب های رایج در استفاده از وسایل بدنسازی پارکی با دو نشان هیگر و نیروانا در کاربران مرد جوان، میانسال و سالمند [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 33-40]
 • آسم تأثیر دو روش تمرینی ریباندتراپی و تمرینات هوازی روی علائم بالینی و شادکامی مبتلایان به آسم [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 19-25]
 • آنتروپومتری بررسی تناسب شاخص های ارگونومی دستگاه های بدنسازی فضای باز (پارکی) با شاخص های آنتروپومتری مردان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 27-37]
 • آنتروپومتریک ارتباط بین پارامترهای آنتروپومتریکی منتخب با تعادل ایستا، نیمه پویا و پویا در سطوح دشواری متفاوت در زنان غیرورزشکار اکتومورف و اندومورف [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 65-74]

ا

 • اجرای عملکردی تأثیر یک دوره برنامه ی تمرینی منتخب بر گشتاور زانو، عملکرد اجرا و کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-19]
 • ارگونومی بررسی تناسب شاخص های ارگونومی دستگاه های بدنسازی فضای باز (پارکی) با شاخص های آنتروپومتری مردان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 27-37]
 • ایزوتونیک محاسبه ی منحنی گشتاور ایزوکینتیک و مقایسه ی آن با گشتاور ایزوتونیک در حرکت فلکشن مفصل آرنج با نرم افزار ADAMS [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 41-51]
 • ایزوکینتیک محاسبه ی منحنی گشتاور ایزوکینتیک و مقایسه ی آن با گشتاور ایزوتونیک در حرکت فلکشن مفصل آرنج با نرم افزار ADAMS [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 41-51]
 • استریوفتوگرامتری تجزیه و تحلیل سینماتیکی حرکت مایی‌گری در کاراته [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 21-32]
 • الکترومایوگرافی بررسی فعالیت الکتریکی برخی از عضلات اندام فوقانی در شوت جفت موفق و ناموفق بسکتبالیست‌های حرفه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 61-67]
 • انرژی مکانیکی اعتبارسنجی محاسبه کارایی مکانیکی به روش برایند انجام کار در مقایسه با روش رایج در یک نیم گام دویدن [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 39-48]
 • انعطاف پذیری اثر کشش ایستا با زمان های متفاوت بر قدرت و دامنه حرکتی مچ دست در زنان سنگنورد [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 59-64]

ب

 • بیومکانیک بررسی فعالیت الکتریکی برخی از عضلات اندام فوقانی در شوت جفت موفق و ناموفق بسکتبالیست‌های حرفه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 61-67]

پ

 • پایایی طراحی، ساخت، روایی و پایایی دستگاه ایرانی سنجش پرش با سنسورهای اولتراسونیک [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 53-59]
 • پیچ‌خوردگی مچ پا مقایسه نسبت قدرت اکسنتریک و کانسنتریک عضلات اورتور به اینوتور در پای برتر و غیربرتر در مردان سالم غیرورزشکار [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 11-17]
 • پرش عمودی طراحی، ساخت، روایی و پایایی دستگاه ایرانی سنجش پرش با سنسورهای اولتراسونیک [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 53-59]

ت

 • تیپ بدنی ارتباط بین پارامترهای آنتروپومتریکی منتخب با تعادل ایستا، نیمه پویا و پویا در سطوح دشواری متفاوت در زنان غیرورزشکار اکتومورف و اندومورف [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 65-74]
 • تحلیل سینماتیک تجزیه و تحلیل سینماتیکی حرکت مایی‌گری در کاراته [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 21-32]
 • تصویربدنی مقایسه ی تصویر بدنی افراد مبتلا به هایپرکایفوزیس و سالم [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-8]
 • تعادل مقایسه زمان واکنش و تعادل کاراته کاهای نخبه مرد اردوی تیم ملی ایران در دو رشته کاتا و کومیته و ارائه نیمرخ [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 49-57]
 • تعادل ایستا ارتباط بین پارامترهای آنتروپومتریکی منتخب با تعادل ایستا، نیمه پویا و پویا در سطوح دشواری متفاوت در زنان غیرورزشکار اکتومورف و اندومورف [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 65-74]
 • تعادل نیمه پویا ارتباط بین پارامترهای آنتروپومتریکی منتخب با تعادل ایستا، نیمه پویا و پویا در سطوح دشواری متفاوت در زنان غیرورزشکار اکتومورف و اندومورف [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 65-74]
 • تمرینات کششی اثر کشش ایستا با زمان های متفاوت بر قدرت و دامنه حرکتی مچ دست در زنان سنگنورد [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 59-64]
 • تمرینات هوازی تأثیر دو روش تمرینی ریباندتراپی و تمرینات هوازی روی علائم بالینی و شادکامی مبتلایان به آسم [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 19-25]

ح

 • حرکات اصلاحی تأثیر تمرینات اصلاحی بر میزان درد و درجه ی نابرابری شانه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-9]

د

 • دختران تأثیر تمرینات اصلاحی بر میزان درد و درجه ی نابرابری شانه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-9]
 • دستگاه پرش اولتراسونیک طراحی، ساخت، روایی و پایایی دستگاه ایرانی سنجش پرش با سنسورهای اولتراسونیک [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 53-59]
 • دستگاه های بدنسازی فضای باز بررسی تناسب شاخص های ارگونومی دستگاه های بدنسازی فضای باز (پارکی) با شاخص های آنتروپومتری مردان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 27-37]

ر

 • ریباند ترابی تأثیر دو روش تمرینی ریباندتراپی و تمرینات هوازی روی علائم بالینی و شادکامی مبتلایان به آسم [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 19-25]
 • رضایت از ظاهر مقایسه ی تصویر بدنی افراد مبتلا به هایپرکایفوزیس و سالم [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-8]

ز

 • زاویه سنج تأثیر تمرینات اصلاحی بر میزان درد و درجه ی نابرابری شانه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-9]
 • زمان واکنش مقایسه زمان واکنش و تعادل کاراته کاهای نخبه مرد اردوی تیم ملی ایران در دو رشته کاتا و کومیته و ارائه نیمرخ [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 49-57]

س

 • سنگنوردی اثر کشش ایستا با زمان های متفاوت بر قدرت و دامنه حرکتی مچ دست در زنان سنگنورد [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 59-64]

ش

 • شادکامی تأثیر دو روش تمرینی ریباندتراپی و تمرینات هوازی روی علائم بالینی و شادکامی مبتلایان به آسم [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 19-25]
 • شانه ی نابرابر تأثیر تمرینات اصلاحی بر میزان درد و درجه ی نابرابری شانه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-9]
 • شیوع مقایسه نوع، شیوع، علل و مکانیزم آسیب های رایج در استفاده از وسایل بدنسازی پارکی با دو نشان هیگر و نیروانا در کاربران مرد جوان، میانسال و سالمند [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 33-40]
 • شوف جفت بسکتبال بررسی فعالیت الکتریکی برخی از عضلات اندام فوقانی در شوت جفت موفق و ناموفق بسکتبالیست‌های حرفه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 61-67]

ع

 • علائم بالینی تأثیر دو روش تمرینی ریباندتراپی و تمرینات هوازی روی علائم بالینی و شادکامی مبتلایان به آسم [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 19-25]
 • علل و مکانیزم مقایسه نوع، شیوع، علل و مکانیزم آسیب های رایج در استفاده از وسایل بدنسازی پارکی با دو نشان هیگر و نیروانا در کاربران مرد جوان، میانسال و سالمند [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 33-40]

ف

 • فلکشن محاسبه ی منحنی گشتاور ایزوکینتیک و مقایسه ی آن با گشتاور ایزوتونیک در حرکت فلکشن مفصل آرنج با نرم افزار ADAMS [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 41-51]

ق

 • قدرت ایزوکینتیک مقایسه نسبت قدرت اکسنتریک و کانسنتریک عضلات اورتور به اینوتور در پای برتر و غیربرتر در مردان سالم غیرورزشکار [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 11-17]

ک

 • کاراته تجزیه و تحلیل سینماتیکی حرکت مایی‌گری در کاراته [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 21-32]
 • کاراته کای نخبه مقایسه زمان واکنش و تعادل کاراته کاهای نخبه مرد اردوی تیم ملی ایران در دو رشته کاتا و کومیته و ارائه نیمرخ [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 49-57]
 • کارآیی مکانیکی اعتبارسنجی محاسبه کارایی مکانیکی به روش برایند انجام کار در مقایسه با روش رایج در یک نیم گام دویدن [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 39-48]
 • کار مکانیکی اعتبارسنجی محاسبه کارایی مکانیکی به روش برایند انجام کار در مقایسه با روش رایج در یک نیم گام دویدن [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 39-48]
 • کیفیت زندگی تأثیر یک دوره برنامه ی تمرینی منتخب بر گشتاور زانو، عملکرد اجرا و کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-19]
 • کومیته مقایسه زمان واکنش و تعادل کاراته کاهای نخبه مرد اردوی تیم ملی ایران در دو رشته کاتا و کومیته و ارائه نیمرخ [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 49-57]

گ

 • گرم کردن اثر کشش ایستا با زمان های متفاوت بر قدرت و دامنه حرکتی مچ دست در زنان سنگنورد [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 59-64]
 • گشتاور محاسبه ی منحنی گشتاور ایزوکینتیک و مقایسه ی آن با گشتاور ایزوتونیک در حرکت فلکشن مفصل آرنج با نرم افزار ADAMS [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 41-51]
 • گشتاور زانو تأثیر یک دوره برنامه ی تمرینی منتخب بر گشتاور زانو، عملکرد اجرا و کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-19]

م

 • مایی گری تجزیه و تحلیل سینماتیکی حرکت مایی‌گری در کاراته [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 21-32]
 • مچ پای برتر مقایسه نسبت قدرت اکسنتریک و کانسنتریک عضلات اورتور به اینوتور در پای برتر و غیربرتر در مردان سالم غیرورزشکار [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 11-17]
 • مردان بررسی تناسب شاخص های ارگونومی دستگاه های بدنسازی فضای باز (پارکی) با شاخص های آنتروپومتری مردان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 27-37]
 • مفصل آرنج محاسبه ی منحنی گشتاور ایزوکینتیک و مقایسه ی آن با گشتاور ایزوتونیک در حرکت فلکشن مفصل آرنج با نرم افزار ADAMS [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 41-51]
 • مولتیپل اسکلروزیس تأثیر یک دوره برنامه ی تمرینی منتخب بر گشتاور زانو، عملکرد اجرا و کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-19]

ن

 • نسبت قدرت مقایسه نسبت قدرت اکسنتریک و کانسنتریک عضلات اورتور به اینوتور در پای برتر و غیربرتر در مردان سالم غیرورزشکار [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 11-17]
 • نیم گام دویدن اعتبارسنجی محاسبه کارایی مکانیکی به روش برایند انجام کار در مقایسه با روش رایج در یک نیم گام دویدن [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 39-48]
 • نوع مقایسه نوع، شیوع، علل و مکانیزم آسیب های رایج در استفاده از وسایل بدنسازی پارکی با دو نشان هیگر و نیروانا در کاربران مرد جوان، میانسال و سالمند [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 33-40]

و

 • وسایل بدنسازی پارکی مقایسه نوع، شیوع، علل و مکانیزم آسیب های رایج در استفاده از وسایل بدنسازی پارکی با دو نشان هیگر و نیروانا در کاربران مرد جوان، میانسال و سالمند [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 33-40]
 • وضعیت بدنی مقایسه ی تصویر بدنی افراد مبتلا به هایپرکایفوزیس و سالم [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-8]

ه

 • هایپرکایفوزیس مقایسه ی تصویر بدنی افراد مبتلا به هایپرکایفوزیس و سالم [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-8]
 • هزینه متابولیک اعتبارسنجی محاسبه کارایی مکانیکی به روش برایند انجام کار در مقایسه با روش رایج در یک نیم گام دویدن [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 39-48]